BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİLSEM): (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım ve benzeri işletmeler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarının yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını, sürekli eğitim programları, seminerler ve kurslar yoluyla sağlamak,

b) Üniversitenin, diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları, kurslar, seminerler düzenlemek,

c) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak,

ç) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek; bunları talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara aktarmak,

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tarım, ticaret, hizmet ve sanayi gibi sektörlerdeki işletmelere ve talep eden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara, sürekli eğitim programlarından oluşan mesleki ve teknik eğitim yoluyla yeni bilgi ve teknolojileri sunmak; mesleki, bilimsel bilgi, beceri ve teknoloji düzeyini yükseltmek, üretkenliği ve verimliliği arttırmak için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek,

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere; meslek içi eğitim, yeni teknoloji-bilgi yoğun mesleki eğitim ve gelişim kursları, konferanslar, seminerler, kurs ve sertifika programları düzenlemek, faaliyetlerini planlamak,

c) Sürekli eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak araştırma, inceleme, proje yapmak veya yaptırmak, ilgili birimin yöneticisi ile koordineli olmak koşuluyla Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, dershane ve benzeri eğitim imkânlarından yararlanmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Üniversitelerde önlisans, lisans, lisansüstü düzeyinde, sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum, kongreler ve teknik geziler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; akademik ve idari personelin, öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, projeler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,

e) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak veya yaptırmak, Üniversitenin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,

f) Merkezin amacına uygun olarak; teknoloji transferi ve geliştirme, teknik sorunların çözümü, verimliliğin artırılması, laboratuvar test ve deneylerinin yapılması konularında koordinatörlük görevini yerine getirmek, öğretim elemanları, sanayiciler ve sanayinin bilimsel ve teknik sorunları ile ilgili gerekli bilgileri toplamak, özel sektör kuruluşları tarafından Yönetim Kurulunun görev alanına giren konularda yapılmış işbirliği tekliflerini değerlendirmek ve bu işbirliği tekliflerini de Yönetim Kurulu kanalıyla Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, bölgenin kaynak envanterini hazırlamak ve bu envantere göre projeler önermek veya projeler hazırlanmasına katkıda bulunmak,

g) Kamu kurum ya da kuruluşlarından gelebilecek talepler doğrultusunda yetki belgeli eğitimler düzenlemek,

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

e) Fakülteler, enstitüler, konservatuvar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordineyi sağlamak,

f) Çalışma ve uygulama birimlerini yönlendirmek ve denetlemek,

g) Oluşturulan çalışma ve uygulama birimlerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ı) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen iki kat aday arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilen ve görevlendirilen dört üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

c) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğine ve bu çalışmaları yapanlara ödenecek miktarı belirlemeye karar vermek,

ç) Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı diğer akademik birimlerinin ilgili kurullarınca belirlenen birer üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak.

Çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Müdür, sürekli eğitimle ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetini yürütmek üzere, bir Yönetim Kurulu üyesi ile Üniversite birimlerindeki ilgili akademik ve/veya idari personelden oluşan çalışma ve uygulama birimleri oluşturabilir. Çalışma ve uygulama birimleri, Müdür ve/veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Bilecik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken, 9/6/2012 tarihli ve 28318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilecik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/2/2010

27488

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/6/2012

28318

2.