Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar

Merkezi Yönetmeliği

 

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1 — Merkezin amacı sosyoloji, antropoloji ve sosyal psikolojinin yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilen alan araştırmaları yoluyla Türkiye’deki ampirik veri dağarcığını geliştirmek, toplumsal değişmeleri saptamak üzere araştırmalar yapmak ve  yayımlamak; karşılaştırmalı perspektif taşıyan ortak çalışmalar yürütmek; bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemektir.

             Dayanak

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) nolu alt bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.

             Kuruluş

             Madde 3 — Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bir Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi kurulmuştur.

             Merkezin Görevleri

             Madde 4 — Merkez, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

             a) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin araştırma merkezleriyle işbirliği yapar.

             b) Uluslararası araştırma kuruluşlarıyla ilişkiye geçip, ortak projeler hazırlar.

             c) Kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu alanlarda araştırma yapar, kurs, seminer, eğitim programları düzenler.

             d) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller düzenler.

             e) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer çalışmaları yapar.

             Merkezin Organları

             Madde 5 — Merkez; Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

             Merkez Müdürü

             Madde 6 — Merkez Müdürü Rektör tarafından Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından seçilerek 3 (üç) yıl için görevlendirilir.

             Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

             Müdür Yardımcısı

             Madde 7 — Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunda bulunan öğretim elemanları arasından bir Müdür Yardımcısı seçebilir.

             Merkez Müdürünün Görevleri

             Madde 8 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil eder ve yönetir.

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

             d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, yayın, bilimsel toplantı ve eğitim programı çalışmalarını düzenler ve denetler.

             e) Yurt içinde ve  yurt dışında ilgili kuruluşlar, araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar.

             f) Merkezin çalışması ve faaliyetleri ile ilgili raporları hazırlar.

             Yönetim Kurulu

             Madde 9 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Galatasaray Üniversitesi Rektörü tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden seçilecek 5 (beş) öğretim elemanından oluşur.

             Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

             Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 (üç) yıldır.

             Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini doldurmak için yeni üyeler seçilir.

             Yönetim Kurulu’nun Görevleri

             Madde 10 — Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine her ay toplanıp merkezin araştırma, yayın, bilimsel toplantı ve eğitim faaliyetlerini gözden geçirir ve kararlar alır.

             Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirir, bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını görüşerek karara bağlar.

             Merkezin bünyesinde, üzerinde araştırma yapılan konularda çeşitli çalışma grupları oluşturur ve bu grupların çalışmalarını denetler.

             Personel İhtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin   (4) nolu alt bendi  uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Diğer Hükümler

             Madde 12 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.