İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Merkezin Müdürünü,

e) Merkez Müdür yardımcıları (Hastane Başhekim yardımcıları): Merkez Müdür yardımcılarını,

f) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sağlık hizmetleri ile ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak, Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara Merkez bünyesinde ayaktan veya yatarak ya da semt poliklinikleri aracılığıyla çağdaş sağlık hizmeti sunmak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Fakülte başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, aile hekimliği ve toplum sağlığı alanında hizmet sunumu dahil tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık ve araştırma faaliyetinde bulunmak, sağlık alanında kişi ve kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek.

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak,  çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu, tanısal, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

ç) Öğrencilere insan sağlığı alanında, Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, enstitülerinde yürütülen lisans, lisansüstü eğitiminde gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini sağlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

h) Rektörlükçe ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi), Rektör tarafından Fakültede devamlı statüde görev yapan tıp doktoru profesörler arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresi bitmeden görevden alabilir.

(2) Merkez Müdür yardımcıları (Hastane Başhekim yardımcıları); Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından; gerek görülen hallerde Üniversitenin diğer fakültelerinin öğretim üyeleri arasından veya öğretim üyesi olmayıp istenen teknik/akademik özellikleri taşıyan tıp doktorları arasından en az üç kişi olmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, yardımcılarının görevlerine son verilmesini Rektöre önerebilir.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde yardımcılarının görevleri de kendiliğinden sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik personelin yönetim ve denetimini; bunların çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek ve buna ilişkin işlemleri yapmak.

b) Hastaların; kabul, bakım, tedavi ve hastaneden taburcu edilmeleri ve ölüm halinde yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemek.

c) Hastane sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin görüşlerini aldıktan sonra karar vermek.

ç) Hastane için bir arşiv kurmak.

d) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı, bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kurulu başkanına teklif etmek.

g) Merkez bünyesindeki kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak.

ğ) Ameliyathanelerin, yoğun bakım ve reanimasyon hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak.

h) Acil servisi, acil polikliniği ya da laboratuvarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile yirmidört saat ve kesintisiz olarak sağlık hizmeti verilmesini sağlamak.

ı) Merkezde ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayaktan veya yatarak tanı ve tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak.

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

k) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.

l) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Dekan ve Fakültenin Temel Tıp Bilimleri, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlarından oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü ve gerekli hallerde Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulunun raportörlüğü ve sekreterliği oy hakkı olmadan Hastane Başmüdürünce yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında Üniversitenin aşağıda yer alan birimlerinden belirlenen üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

c) Merkez Müdürü.

ç) Fakültenin Bölüm Başkanları.

d) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü.

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.

f) Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü.

g) Hastane Başmüdürü.

ğ) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü.

h) Fakülte araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci.

ı) Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir, süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Rektör başkanlığında olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplanır ve üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli önerileri hazırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Ünite ve birimler, Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunca oluşturulur. Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işleri için oluşturulan diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Komisyonlar

MADDE 14 – (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar oluşturulabilir.

(2) İdari, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi, Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektörün onayı ile komisyonlar oluşturulabilir.

(3) Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.