SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı Üniversitesi enstitülerinde yürütülecek lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesi enstitülerinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim, öğretim ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Sabancı Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Enstitü: Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

d) Enstitü yönetim kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili enstitüsünün yönetim kurulunu,

e) Enstitü kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili enstitüsünün kurulunu,

f) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Öğrenci: Lisansüstü öğrenimi için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ğ) Öğrenci Kaynakları Birimi: Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimini,

h) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,

ı) SÜ Kredisi: Ulusal kredi sistemi çerçevesinde belirlenen Sabancı Üniversitesi Kredisini,

i) Üniversite (SÜ): Sabancı Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Öğrenim dili

MADDE 5 – (1)  Üniversitede öğrenim dili İngilizce’dir, ancak Akademik Kurul tarafından onaylanan dersler Türkçe olarak sunulur.

(2) Akademik Kurul Kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile Türkçe eğitim veren programlar açılabilir.

Akademik yıl

MADDE 6 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık sonbahar ve ilkbahar dönemlerinden oluşur. Bazı lisansüstü programlarda süresi enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen zorunlu yaz dönemi de bulunabilir. Dönem sonu sınavları belirtilen sürelere dahil değildir. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile açılacak isteğe bağlı yaz döneminde de lisansüstü dersler verilebilir.

(2) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde başvuru, kayıt, ücretler, sınavlar, mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirlenir.

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin önerisi  ve Rektörün onayı ile belirlenir.

(2) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yüksek lisans programına, başvuru sırasında halen bir lisans programına kayıtlı adayların;  doktora programına başvuru sırasında halen bir lisans veya tezli yüksek lisans programına kayıtlı adayların, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin Üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen sürenin sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

(3) Üniversite enstitülerinde lisansüstü programların koordinasyonu, ilgili enstitü müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile her bir enstitü için, enstitü kurulu tarafından atanacak bir enstitü yönetim kurulu tarafından yürütülür.

(4) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü tarafından en az üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir kabul jürisi kurulur.

(5) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların sağlaması gereken koşullar ve belgeler (transkript, referans mektubu, neden lisansüstü eğitimi yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) enstitü tarafından belirlenerek Akademik Kurul tarafından onaylanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES belgesi istenip istenmeyeceği ve isteniyorsa ALES taban puanı enstitü tarafından karara bağlanır. Başvuru koşullarında yer alan ALES taban puanı, tezli yüksek lisans programları için 55 puandan az olamaz. Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlar da ALES yerine kullanılabilir. Kabul jürisi; tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayları, belirlenmiş olan başvuru koşullarına göre değerlendirerek, adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. Kesin kabul, ilgili enstitü yönetim kurulu kararında yer alan jüri önerilerinin, Rektör tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara tebliğ edilir. Enstitünün kesin kabul kararında, adayın tezli veya tezsiz hangi yüksek lisans programına kabul edildiği belirtilir.

(6) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuranların 80 puandan, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranların 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitülerin belirlemiş olduğu ALES standart puanını sağlamaları gerekir. Tezli yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuracak olanların, doktora programlarına kabulünde enstitülerin belirlemiş olduğu ALES puanının yanısıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat ve gerekli görüldüğünde yapılacak yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilir. Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlar da ALES yerine kullanılabilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (not döküm belgesi, referans mektubu, neden lisansüstü yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) enstitü tarafından belirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır. Kesin kabul, ilgili enstitü yönetim kurulu kararında yer alan jüri önerilerinin, Rektör tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara tebliğ edilir.

(7) Yabancı uyruklu adayların kabul şartları ilgili enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır.

(8) Herhangi bir lisansüstü programına başvuran öğrencinin, Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce sınavlarının birinden yine Üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelemesi veya Üniversitenin düzenlediği İngilizce dil ölçme sınavında başarılı olması gerekir. İngilizce dil ölçme sınavında yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, temel geliştirme yılında öğrenim görür. Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının lisansüstü programlarına başvuru yapmaları durumunda, İngilizce dil yeterlilikleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(9) Doktora programlarına başvuran adayların; anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunlu olup, bu asgari puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi, enstitü tarafından belirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır.

(10) Üniversite mezunları, mezuniyetlerini takiben iki yıl içinde Üniversite lisansüstü  programlarına  kabul edilirse İngilizce dil ölçme sınavından muaf tutulur.

(11) Tezli yüksek lisans programını Üniversitede üstün başarı ile bitirenler jüri kararı ile doktora programına kabul için gereken bilim sınavından muaf tutulabilir. Bunun için adayın doktora programına süresi içinde başvurmuş olması gerekir.

(12) Üniversite  ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirli bir süre için, tam zamanlı öğrenci statüsünde kabul edilirler. Bu öğrencilere, öğrenim süresinin sonunda, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren transkript verilir.

Tezli yüksek lisans programından doktora programına geçiş

MADDE 8 – (1) Üniversitede tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, geçiş yapmak istedikleri dönemin ders kayıtlarından önce lisans derecesiyle doktora programına doğrudan geçiş için başvurabilirler. Başvuran öğrencilerin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde tanımlanan doktora programlarına kabul koşullarını sağlaması ve geçişlerinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanması gerekir.

Yüksek lisans programları arasında geçiş

MADDE 9 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler, enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır. Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda en az bir dönemini tamamlamış olması ve geçmek istediği dönem için belirlenen programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir. Bu durumda, tezli ve tezsiz yüksek lisans programında alınan enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan dersler geçmek istediği tezli veya tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye veya Üniversitedeki programlar arasındaki yatay geçiş başvuruları; lisansüstü programında en az bir dönemi başarı ile tamamlamış ve başvuru sırasında  kayıtlı öğrenci olmak koşulu ile enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.  Yurt dışından alınmış lisans/yüksek lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilmek için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan kabul jürisinin olumlu kararı ve enstitünün onayı gerekir. Kabul jürisi; farklı üniversiteden gelen öğrencinin kredi eşdeğerlik değerlendirmesini yapar ve öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumundaki başarısının derecesini ve İngilizce dil bilgisini değerlendirmesinde göz önünde tutar. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, daha önce öğrenim gördükleri süreler de katılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) İlgili enstitü tarafından belirlenen başvuru koşullarına sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların; öncelikle ilgili enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin olarak belirlediği şartları yerine getirmiş olması gerekir. Daha sonra Üniversiteye lisansüstü öğrenci olarak kabul edilenlerin özel öğrenci iken almış oldukları derslerden ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görülenler notları ile birlikte transfer edilir. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not döküm belgesi verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez. Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. Üniversitenin diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamazlar.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 12 – (1) Kabul edildikleri lisansüstü programı izleyebilmek için eksiklikleri olduğu belirlenen adaylar bilimsel hazırlık programına alınır. Bilimsel hazırlık programının süresi iki dönemi aşamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü programlardaki süreler dışındadır.

(2) Bilimsel hazırlık programını; süresi içinde, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tüm derslerden en az D notu ve 2.00 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlayan öğrenci lisansüstü programa başlayabilir. Ancak; bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir.

(3) Adayın bilimsel hazırlık programı için aldığı derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programda kullanılamaz.

Üniversiteye ilk kayıt işlemleri

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci Kaynakları Birimine teslim ederek Üniversiteye ilk kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü  tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işlemi, geçerli mazereti olan öğrencinin noter onaylı vekaletname ile vekil  tayin ettiği kişi tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Dönem kayıtları

MADDE 14 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, danışmanlarının uygun görüşünü alarak, ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İsteğe bağlı yaz döneminde sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde  kayıt yapabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılmaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması koşulu ile enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci,  enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, en geç mazeretli kayıt süresi bitimine kadar kaydını yenileyebilir. Bu öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödemeleri ve Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler, öğrenim süresine sayılır.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 15 – (1) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrencilerin, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmaları gerekir. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca enstitü yönetim kurulunca, öğrencinin mazeretinin uygun görülmesi üzerine yapılabilir. İsteğe bağlı yaz döneminde ders ekleme-bırakma yapılmaz.

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin kişisel gelişimi yanında, akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma ve ders saydırma işlemlerinde rehberlik etmektir.

(2) Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Doktora programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, en geç üçüncü dönemin başına kadar tez danışmanı atanması zorunludur.  Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders programları ve ders yükü

MADDE 17 – (1) Lisansüstü ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler her dönem başında enstitü yönetim  kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik  danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin isteğe bağlı yaz döneminde Üniversitede alabilecekleri en fazla ders yükü yedi  kredidir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Derslerin kredi değerleri, AKTS ve SÜ kredisi olarak düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin SÜ kredisi, haftalık ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Bir dersin AKTS kredi değeri ise; Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder. Lisansüstü derslerinin kredi değerleri, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İsteğe bağlı yaz döneminde her ders için, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar dışında, dönem sonu sınavına da girmeleri gerekir.

(2) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğrenciye proje de yaptırılabilir.

(3) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle,  ara sınav veya dönem sonu sınavına  girmeyen  öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

(5) Bütünleme sınavları Akademik Kurul tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde  düzenlenir.

(6) Öğretim üyeleri, ilgili enstitü müdürünün onayını almadan dönem sonu ve bütünleme sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.

(7) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin ders kayıt süresinin başlangıcından dört gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için I notu verilir. I notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili bu Yönetmeliğin 21 inci  maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(8) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle enstitüde saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç on beş iş günü içinde, yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurarak, ara sınav, dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavı kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürü tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu  enstitü müdürüne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 21 – (1) Dersler, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve öğrencilerin aldıkları her ders için bu madde kapsamında notlandırma yapılır. Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, dönem içi çalışmalarının, ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrenciye dersin ne şekilde değerlendirileceği, dönem çalışması, ara sınavlar ile dönem sonu sınavlarının ağırlığının ne olacağı o dönemin başında bildirilir. Bir dersten başarılı sayılmak için en az geçer not,  not ortalamasına dahil edilen  dersler için C, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için S’dir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen ve not ortalamasına dahil edilen dersler F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler U notu olarak işlem görür. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)

Harf Notu

Katsayı

A  

4.0

A- 

3.7

B+

3.3

3.0

B-  

2.7

C+

2.3

2.0

C-

1.7

D+

1.3

1.0

F

0

(2) Ayrıca diğer  notların kullanım alanları aşağıda açıklanmıştır;

a) I notu (eksik): Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde; mazeretlerini belirten belgeleri talep dilekçeleri ile birlikte dersin öğretim üyesine iletmeleri ve taleplerinin dersin öğretim üyesince uygun görülmesi halinde verilen nottur. Öğrencinin mazeretini belirten  belgeler ve  talep dilekçesi ilgili enstitü tarafından, en geç akademik takvimde not girişleri için son gün olarak belirtilen tarihe kadar Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not ortalamasına dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U notu olur. Öğrencinin I notu aldığı dersten, öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları tamamlaması ve belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girmesi, bunların sonucunda dersten geçer not alamaması halinde ise yine öğretim üyesi tarafından belirtilen tarihte bütünleme sınavına girerek bir not alması gerekir. İlgili enstitü, I notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği I notu dönüşüm tarihlerini, karar ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar, tüm sınav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen I notu; not ortalamasına dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U notuna dönüşür.

b) P notu (devam eden): Not ortalamasına dahil edilmeyen ders ve tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

c) S notu (yeterli): Not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) U notu (yetersiz): Not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

d) T notu (transfer): Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan veya Üniversitede lisansüstü programa başlamadan önce bir yükseköğretim kurumunda ders almış öğrenciler için daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği kabul jürisi tarafından kabul edilen derslere verilir. Ayrıca, Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınan ve eşdeğerliği enstitü tarafından kabul edilen dersler için de kullanılır.

e) NA notu (devamsız): Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplarında not ortalamasına dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U notu gibi işlem görür.

f) P, S, U ve T notları: Not ortalaması hesaplarına katılmaz.

(3) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların intibakı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin SÜ kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) hesabında; ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin SÜ kredisi toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Ancak, akademik başarı sıralama hesaplamaları virgülden sonraki tüm haneler dikkate alınarak yapılır. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri

MADDE 23 – (1) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Biriminin sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 24 – (1) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders notlarında, herhangi bir dönemde yapılan maddi hatanın, en geç izleyen dönemin ders kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, aldıkları bütün lisansüstü ders, tez, seminer ve proje çalışmalarına devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.

Başarı denetimi

MADDE 26 – (1) Herhangi bir dönem sonunda GNO’su en az 3.00 olan öğrenciler başarılı, GNO’su 3.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı sayılır.

Derslerden muafiyet

MADDE 27 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğrenciler, aldıkları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları, mezuniyet amacıyla kullanılmamış olan ve eşdeğerliği kabul jürisi tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen T notu, GNO ve DNO hesabına katılmaz; Üniversitede alınan derslerin notları ise ortalama hesabına katılabilir. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir.

(2) Yüksek lisans programında kayıtlı iken daha sonra doktora programındaki derslerden muafiyet için alınan dersler, dönem kayıtlarından önce enstitü yönetim kurulu kararı ile Öğrenci Kaynakları Birimine bildirilir.

(3) Daha önce Üniversitede özel öğrenci olarak kayıtlı iken ders almış öğrencilerin, izleyen dönemlerde lisansüstü programa tam zamanlı öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmaları halinde, özel öğrenci iken aldıkları derslerden muafiyetleri ilgili enstitü tarafından değerlendirilir.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlarda bir dersten F, U, NA, D, D+, C- notu alan öğrencilerin,  bu dersi tekrar almaları gerekir. Öğrenciler, geçer not alamadıkları seçmeli ya da sonradan programdan çıkartılan bu derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alırlar. Kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve diğer mezuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrenciler için bu şart aranmaz. Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve en son alınan dersin toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir. Notu B veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz.

Ders saydırma

MADDE 29 – (1) Aynı kod ile alınan dersler, ders tekrarı esasları çerçevesinde otomatik olarak sayılır ve bu konuda öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Farklı kod ile alınan  dersler ile sonradan programdan çıkartılan dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki kurallar çerçevesinde birbirlerinin yerine saydırılabilir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka ders yerine saydırılabilir.

b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbirinin yerine saydırılamaz.

c) B veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırılmaz.

ç) Kayıtlı bulunulan dönemde alınan bir ders, daha önceki dönemlerde alınan bir ders yerine saydırılabilir; her ikisi de daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler için saydırma işlemi yapılmaz.

d) Diğer üniversitelerden T notu ile transfer edilen derslerin yerine ders alınabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yapması gerekir.

e) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanına iletir ve onaylandığı takdirde bu istek, işlem yapılmak üzere öğrenci tarafından Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Ders saydırma istekleri; sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri yedi haftadan fazla olan programlar için derslerin başlamasını takip eden on birinci haftanın başı ve zorunlu yaz dönemi yedi hafta olan programlar ile isteğe bağlı yaz dönemi için ise beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının son iş günü arasındaki zaman aralığında Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir.

f) Ders saydırma işlemleri,  daha önce alınmış olan dersin toplam puanının GNO hesaplarından düşürülüp, en son alınan dersin toplam puanının  bu hesaba katılması suretiyle, kayıtlı bulunulan dönemin sonundaki GNO hesaplanmasında kullanılır; daha önceki dönemlere ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

g) Üniversitede kayıtlı iken, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınan  derslerin Üniversitedeki programa sayılması aşağıdaki kurallara göre yapılır:

1) Alınacak olan dersin uygunluğuna ve diploma programı içindeki konumuna enstitü yönetim kurulu karar verir.

2) Öğrencinin; ders sayımı için izleyen dönemin ders kayıtlarının son gününe kadar kayıtlı olduğu enstitüye başvuruda bulunması gerekir. Eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler T notu ile öğrencinin Üniversitedeki programına sayılır.

3) Yaz döneminde, Üniversiteden alınan veya diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin SÜ kredi toplamı, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ders yükü çerçevesinde olabilir.

4) Öğrencinin, öğrenimi süresince özel öğrenci statüsünde alabileceği ders sayısı en fazla üç olabilir. Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış olan özel anlaşmalar kapsamında alınan dersler bu kapsamın dışındadır.

Ortak öğretim programları açılması

MADDE 30 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programlar 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulacak protokol ile açılabilir. Öğrenim süreci, ilgili yönetmelik hükümlerine göre bu protokolde tanımlanır.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet isteklerini Öğrenci Kaynakları Birimine başvuru yaparak bildirmesi gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3.00 olan, proje dersinde başarılı olan ve ayrıca varsa programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması  ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir.

(3) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3.00 olan, tez sınavında başarılı olan, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan, ayrıca varsa programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere SÜ tezli yüksek lisans diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir.

(4) Kayıtlı olduğu doktora programının mezuniyet yükümlülüklerinde  kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3.00 olan, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tezi başarılı olan, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan, ayrıca varsa programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere SÜ doktora diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir.

(5) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin meslek unvanını belirten yazılı belge öğrencinin isteği üzerine kendisine verilir.

(6) Üniversiteden lisansüstü diploması alabilmek için, öğrencinin, yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler hariç olmak üzere,  son dönemini, Üniversitede tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş olması gerekir. İsteğe bağlı yaz dönemi süresi son dönem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Kayıtlı olduğu doktora programında sunulan derslerden en az yedi dersi başarı ile tamamlamış, ancak herhangi bir nedenle doktora programını tamamlayamayan öğrencilerin bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile olur. Enstütü yönetim kurulu kararında, öğrencinin hangi derslerinin yüksek lisans programına sayılacağı ve öğrenim süresinden kaç dönem harcamış kabul edileceği belirtilir.

Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması

MADDE 32 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans

Programın mezuniyet yükümlülükleri

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir SÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç azami  üç yıldır.

(3) Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca, öğrenci, danışmanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın  mezuniyet yükümlülüğüne sayılmak üzere Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir.

(4) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Tez

MADDE 34 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans derecesini haketmek için bir tez hazırlayıp sunmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrenciler en geç üçüncü dönemin başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Tez jürisi, üç veya beş öğretim üyesi veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlilerinden oluşur. Jüride yer alan öğretim üyelerinden/görevlilerinden biri öğrencinin tez danışmanıdır. Diğer jüri üyelerinden en az birinin Üniversite içindeki başka bir alandan veya başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca bir de yedek üye belirlenir.

(3) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, yüksek lisans programına başlarken aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce yazmak ve jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

(4) Tez danışmanınca tezi onaylanan öğrencinin tezinin jüri üyesi sayısı kadar kopyası tez danışmanının onayı ile birlikte tez danışmanınca ilgili enstitüye iletilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri, alınan kararı en geç üç gün içinde ilgili enstitüye yazılı tutanak ile bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu öğrenciler düzeltme aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek tezli programla ilişkisi sona erdirilir.

(7) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans

Programın mezuniyet yükümlülükleri

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz SÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile not ortalamasına dahil edilmeyen dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi bilimsel hazırlık ve isteğe bağlı yaz dönemi hariç azami üç yıldır.

(3) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın mezuniyet yükümlülüğüne  sayılmak üzere SÜ dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde, dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(6) Not ortalamasına dahil edilen derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer gerekli koşulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisi  tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(7) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince, Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Ortak Yüksek Lisans

Amaç

MADDE 36 – (1) Birbirini tamamlar nitelikte iki dalda yüksek lisans derecesi alma imkanı verecek bütünleşik olarak tasarımlanmış tezsiz ortak yüksek lisans programları açılabilir.

Tezsiz ortak yüksek lisans programı açılması

MADDE 37 – (1) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, ilgili enstitü yönetim kurullarının önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.

Programın mezuniyet yükümlülükleri

MADDE 38 – (1) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, toplam altmış SÜ kredisinden az olmamak koşulu ile her iki diploma programından 10’ar adet ders olmak üzere toplam 20 adet ders ve not ortalamasına dahil edilmeyen proje çalışmasından oluşur.

(2) Tezsiz ortak yüksek lisans programının tamamlanma süresi bilimsel hazırlık süresi hariç azami  üç yıldır.

(3) Öğrencinin programın süresi sonunda her iki diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalamasının en az 3.00 olması, alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalamasının en az 3.00 olması, not ortalamasına dahil edilen dersleri ile dönem projelerini başarı ile tamamlaması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer koşulları da  sağlaması gerekir.

(4) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

(5) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde, dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(6) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(7) Tezsiz ortak yüksek lisans programının herhangi bir aşamasında, diploma programlarının birisinden ayrılmak isteyen öğrencinin, Üniversitede sunulan diğer yüksek lisans programlarına intibakı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(8) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora

Programın mezuniyet yükümlülükleri

MADDE 39 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi bir SÜ kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az kırk iki SÜ kredilik on dört adet ders ile doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programında not ortalamasına dahil edilen dersleri tamamlama süresi; isteğe bağlı yaz dönemi hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami  iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise  üç yıldır. Doktora programını tamamlama süresi; isteğe bağlı yaz dönemi hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise azami dokuz yıldır. SÜ kredili derslerini başarıyla bitiren, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını  azami süreler sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, tezini jüri önünde savunması için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilebilir. Bu öğrencilerin aldıkları  ek süreler için dönem kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süreler içinde gerekli koşulları tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin, talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan  lisansüstü derslerden de alabilir.

(6) Lisans dersleri doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmaz. Lisans derslerine kayıtlar, öğrencinin doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmayacak şekilde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından yapılır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler isteğe bağlı yaz dönemi hariç ilk beş dönem içinde, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise isteğe bağlı yaz dönemi hariç ilk yedi dönem içinde doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Doktora yeterlik sınavları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan, Üniversitede sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından yürütülür. Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere doktora yeterlik komitesi tarafından Üniversite enstitülerinin öğretim üyeleri arasından belirlenen jüri tarafından yapılır.

(3) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili enstitüye tutanakla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde bildirilir.

(4) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Sınavın yazılı veya sözlü kısımlarından herhangi birisinde başarılı olan öğrenci bir sonraki dönemde sadece başarısız olduğu kısımdan sınava alınır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam SÜ kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla aldığı derslere ek olarak fazladan dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içinde ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi; öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesinden başka, ilgili alandan bir öğretim üyesi ile farklı alandan bir öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Komite üyelerinin en fazla biri diğer yüksek öğretim kurumundan olabilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi üyesi olamaz ancak komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve verilen karar enstitüye tez önerisini izleyen üç gün içinde tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, talep etmeleri durumunda tez konusunu değiştirmek için kayıtlı oldukları enstitüye başvurabilirler. Bu talep, enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen veya tez konusu değişiklik talebi enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Tez

MADDE 42 – (1) Doktora tez önerisi savunmasında başarılı olan öğrenci en az bir dönem sonra doktora tez savunmasına girebilir. Öğrenci, aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce olarak yazmak ve jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi; ilgili  enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin tez  savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Jüri,  üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Tez savunması, hazırlanan tezin jüriye teslim edilmesinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır. Tez savunma tarihi ve yeri, ilgili enstitü tarafından, tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir ve tez enstitüde öğretim üyeleri tarafından incelemeye açık tutulur. Tez savunması tez çalışmalarının takdimi ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(4) Tez savunmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde tezini jüri tarafından önerilen şekilde düzelterek, aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme alan öğrencinin dönem kaydını yaptırması gerekir. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kayıtlı öğrencilerden, tezde başarılı olamayanlar için talep etmeleri ve  bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartları sağlamaları halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi diploma almaya hak kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali

MADDE 43 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Birimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya isteğe bağlı yaz dönemi kaydının iptali talebinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilere, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve/veya Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödemesi gereken  ücretler talep edilmez. Ödeme yapılmış ise öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu veya isteğe bağlı yaz dönemi için, derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi talebini yapan öğrencinin,  ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25'ini ödemesi gerekir. Öğrenci, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin  %25'inden fazla ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu  yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden onuncu haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma veya isteğe bağlı yaz dönemi veya zorunlu yaz dönemi yedi hafta olan programlar için, derslerin başlamasını takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür. Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda, öğrencinin kayıtlı olduğu dersler ve notları kayıtlarına  geçirilerek, üniversiteden ayrılma talebi izleyen dönemin başı itibariyle işleme alınır.

ç) Üniversiteden herhangi bir nedenle ayrılan öğrencilerin, kayıt sildirme işlemini tamamlamaları halinde, Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerin birer kopyaları Üniversitedeki dosyalarında saklanmak üzere asılları iade edilir.

d) Üniversiteden ayrılan öğrencilerin Üniversiteye tekrar dönmek istemeleri halinde, tüm yeni öğrenciler gibi, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci kabullerine ilişkin koşulları sağlamaları gerekir.

İzinli sayılma

MADDE 44 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, ailevi, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik ani olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilir. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik ile sonuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, ancak bu durumları sona erdikten sonra;  izin başvurusu yaparak gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.

İzin süreleri

MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu ile toplam dört dönem, zorunlu yaz dönemi olan programlar için toplam altı dönem izin verilebilir.  Bilimsel hazırlık programında kayıtlı öğrenciler için en çok iki dönem izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez.

İzin başvurusu

MADDE 46 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler; izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, en geç dönem sonu sınavlarının başlangıç tarihinden dört hafta önceki son iş gününe kadar ilgili enstitü müdürlüğüne  başvurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İzin talepleri,  ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından kararın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

İzinli ayrılma

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin Üniversiteden izinli ayrılmalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25'ini, bir akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25'ini ödemesi gerekir.

b) Derslerin başlamasını takip eden beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının başlangıç tarihinden dört hafta  önceki son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %50'sini, bir akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemesi gerekir. Bu tarihten sonra ilgili dönemin derslerinin son gününe kadar yapılan başvuruların zaruri görülerek değerlendirilmesi ve kabul edilmesi halinde, ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir, ücret iadesi yapılmaz.

c) İzin başvurusu yapan ve izni onaylanan öğrencinin, izninin işleme alınması ve ödemekle yükümlü olduğu miktardan fazla ödemiş olduğu ücretin iadesinin yapılabilmesi için; Üniversiteye herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin izin aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. İzni onaylanan ve ücret ödemesine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

ç) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları süre içerisinde hangi öğrencilik haklarından ve Üniversitenin sağladığı hangi imkanlardan yararlanabileceği Üniversitece belirlenir.

İzinden dönüş

MADDE 48 – (1) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödemeleri ve Üniversitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında, izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen öğrencinin, ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurması gerekir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin,   ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinden, daha önce aynı dönem için ödemiş olduğu izin ücreti düşülür.

Disiplin işlemleri

MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  hükümleri ve Üniversitece belirlenen esaslar uygulanır.

Burslar

MADDE 50 – (1) Öğrencilere bursların dağıtımı, Rektör tarafından oluşturulan bir komite tarafından ve Üniversitece belirlenen esaslara göre yapılır.

Ücretler

MADDE 51 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin belirlenen bu ücretleri ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin; ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 5/1/2014 tarihli ve 28873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.