İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİYOGEM): İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 − (1) Merkezin amacı, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoteknolojiye yönelik olarak genetik, genetik mühendisliği, moleküler biyoloji alanlarında ve özellikle Türkiye açısından öncelikli biyoteknolojik konularda araştırmalar yapmak,

b) Belirlenen konularda yayınlar yapmak ve gerektiğinde patent almak,

c) Yurt içi ve dışındaki aynı konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Türkiye’deki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak onların biyoteknolojik sorunlarıyla ilgili araştırma projeleri geliştirmek,

d) Türkiye’de yetişmiş araştırıcı biyoteknolog potansiyelinin artışına yardımcı olmak,

e) Merkezde; biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarındaki araştırmacılar arasında bilgi alış verişini sağlamak ve genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kongre, konferans, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 − (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 − (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından kendisine bir yardımcı seçer. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Çalışma programlarını yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 − (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir, Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulama, araştırma ve eğitim programları ile çalışmalarını düzenlemek ve ilgili konularda alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak,

b) Yıllık çalışma raporunu incelemek,

c) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 − (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine diğer Üniversitelerde biyoteknoloji alanında uzmanlaşmış kişiler arasından Rektör tarafından belirlenen en fazla beş öğretim üyesi,

b) İstekleri halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşların mensupları arasından ve Merkezin çalışmalarına ilgi duyan kişiler arasından seçilen  en fazla on üye.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü durumlarda, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 − (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.