GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ CEZA BİLİMLERİ KRİMİNOLOJİ VE İNSAN HAKLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacını, kuruluşunu, görevlerini, organlarını ve bu organların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, kuruluşuna, görevlerine, organlarına ve bu organların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

             b) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

             c)  Merkez: Galatasaray Üniversitesi Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             d) Müdür: Galatasaray Üniversitesi Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             e) Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

             f) Danışma Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

             Kuruluş

             Madde 5 — Galatasaray Üniversitesi bünyesinde; Galatasaray Üniversitesi Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

             Merkezin Amaçları

             Madde 6 — Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Modern ülkelerce benimsenmiş ve kabul edilerek uygulamaya konulmuş insan hak ve özgürlüklerini düzenleyen bildirilerin; Anayasa ve kanunlara kaynak teşkil eden hukukun genel ilkelerinden olduğu bilincinden hareketle, bu alanda gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak.

             b) İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek.

             c) Türkiyede insan hakları ve ceza hukukunun işleyişi ve ceza yargılaması hukukunun gerçekleştirilmesine ilişkin hakların gelişmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak.

             d) Türk hukuk sisteminde Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlayacak araştırmalar yapmak, kanun tasarılarının çalışmalarında bulunmak, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ilişkiler kurarak genel sorunlar üzerinde incelemeler yapmak.

             e) Türkiyede kriminolojinin geliştirilmesine yönelik olarak bilim mensuplarına gerekli yetişkinlik kazandıracak şekilde eğitim ve öğretimi sağlamak.

             f) Türkiyede suçluluğun sebeplerinin belirlenmesine, suçu oluşturan süreçlerin araştırılmasına, suçlulukla mücadelede uygulanacak temel suç ve ceza politikaları esaslarının tespitine, suçla mücadele bakımından halkın da katılımı ile oluşturulacak stratejilerin inşa edilmesine, ülkede suçla mücadele eden kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bunlara danışmanlık yapılmasına, suçu ve özellikle çocuk suçluluğunu önleyici tedbir ve önerilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmasına ve araştırmacılara yardımda bulunulmasına, küçük çocuk ile gençlerin suça karşı korunmalarına ilişkin etkin politikalar üretmek.

             Merkezin Görevleri

             Madde 7 — Merkez, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:

             a) Uluslararası planda insan hak ve özgürlükleri alanındaki gelişmeleri izleyerek ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak.

             b) Türkiyede ceza bilimlerinin; ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku, ceza infaz hukuku, milletlerarası ve devletlerarası ceza hukukunun geliştirilmesi maksadıyla her türlü çalışmalarda, araştırmalarda, yayınlarda bulunmak.

             c) Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, ceza bilimleri alanında mevzuatın geliştirilmesi yönünde gerekli bilimsel araştırma yapmak; ceza hukuku araştırmaları yapan diğer milli ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu faaliyetlerden ulusal düzeyde gerekli faydayı temin etmek amacıyla gerektiğinde ilgili bakanlık ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak.

             d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından önerilecek milli menfaatler doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda danışmanlık hizmeti vermek.

             e) Amacına ulaşmak için gerekli bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim ve  öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

             Merkezin Organları

             Madde 8 — Merkezin organları; Müdür, Yönetim Kurulu, Danışma Kuruludur.

             Müdür

             Madde 9 — Müdür, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ceza bilimleri, kriminoloji ve insan hakları alanlarında öğretim veren anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, bu görevi ancak 2 (iki) dönem sürdürür.

             Müdür, gerekli görürse, kendisine bir ya da iki yardımcı seçebilir. Yardımcı, Müdür yokluğunda ona vekalet eder.

             Müdür, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar ve 7 nci maddesinde belirtilen görevler doğrultusunda Merkezi temsil eder.

             Görev, Yetki ve Sorumluluklar

             Madde 10 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Merkezi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında temsil etmek.

             b) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

             c) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, görüş almak, gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek.

             d) Her yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait faaliyet programını hazırlamak ve bunlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak rapor ve programı Rektörün onayına sunmak.

             Merkez Yönetim Kurulu

             Madde 11 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları, ceza hukuku, ceza yargılaması hukuku, kriminoloji ve insan hakları alanında öğrenim veren öğretim üye ve yardımcıları arasından, Rektör tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşur. Üyeler 3 (üç) yıl süreyle görev yaparlar.

             Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

             Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

             a)  Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

             b) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı olmak amacıyla  karar oluşturmak.

             c) Merkez işlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak. 

             Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere olmak üzere toplanır.

             Merkez Danışma Kurulu

             Madde 13 — Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.  

             Danışma Kurulu; insan hakları alanında temayüz etmiş yabancı veya Türk bilim adamları, öğretim üyeleri, yargı organlarının üyeleri, bakanlıklardaki uzman kişiler, kriminoloji, ceza bilimleri, sosyoloji, psikoloji, psikiyatri ve benzeri alanda temayüz etmiş kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilen 15 (onbeş) kişi ile Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

             Danışma Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl süre ile görev yapar.

             Toplantı

             Madde 14 — Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

             Geçici Madde 1 — Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren bir ay içinde Rektör tarafından Merkez Müdürünün görevlendirilmesi yapılır ve Yönetim Kurulu oluşturulur.

             Yürürlük

             Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.