KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KÖGEM) YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 —Merkezin kuruluş amacı, kök hücre ve gen tedavileri alanlarında uluslar arası düzeyde bilimsel ve biyoteknolojik araştırmalar yapmak, ürettiği bilgi ve teknolojileri uygulamak ve eğitim-öğretime destek vermektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluş ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Hukuki Dayanak ve Tanım

Madde 3 —Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 3/j maddesindeki tanıma dayanılarak "Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM)" kurulmuştur. KÖGEM, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğüne bağlı bir kuruluştur.

Çalışma Alanı

Madde 4 —Merkez, 1 inci maddede belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

a) Kök hücre ve gen tedavi protokollerinin kullanıldığı "Hücre Tabanlı Tedavi" alanında KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini uluslar arası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek,

c) Uluslar arası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek,

d) KOÜ ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak,

e) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak,

g) Eğitim çalışmalarını sürdürmek ve danışmanlık yapmak, tez çalışmalarını desteklemek. Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 5 —Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Yürütme Kurulu.

 

Müdür

Madde 6 —Müdür, Rektör tarafından kök hücre ve gen tedavileri araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde basılmış eserleri olan KOÜ öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcısı, Merkezle ilgili konularda müdürün vereceği görevleri yerine getirip, kurullara katılabilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdürlüğe vekalet eder.

Müdürün Görevleri

Madde 7 —Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve yürütme kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Yürütme kurulu kararlarını, yönetim kuruluna sunmak,

d) Merkez yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkezin ve merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam kalite yönetimi ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

f) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Yönetim kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektörlüğe sunmak,

g) Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

Madde 8 —Merkezin Yönetim Kurulu, müdür ve müdürün ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından uygun görülen en az 3, en fazla 7 öğretim elemanından oluşur. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 —Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur;

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Yürütme Kurulunun oluşumunu sağlamak,

c) Yürütme Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak,

d) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

e) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir yıl önceye ait yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek ve sonuçlarını Rektöre sunmak,

f) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

Yürütme Kurulu

Madde 10 —Yürütme Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarından birer temsilci öğretim elemanın katılmasıyla oluşturulur. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalları yönetim kurulunca belirlenir. Temsilciler, ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalınca merkeze teklif edilir ve Rektör tarafından atanır. Yürütme kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yürütme kurulunun çalışma yöntemleri yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan yönerge ile düzenlenir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 11 —Yürütme Kurulu, müdürün çağrısı üzerine en az ayda iki kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur;

a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla yönetim kuruluna sunmak üzere önerilerde bulunmak,

b) Merkezin çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarıyla koordinasyonu sağlamak,

c) Yönetim Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev almak,

d) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek,

e) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişki kurmasında görev almak.

Kadrolar

Madde 12 —Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 13 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.