KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

                b) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez (KASAUM): Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezini,

                ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                d)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Görevi ve Çalışma Alanı

                Merkezin amacı, görevi ve çalışma alanı

                MADDE 5– (1) Merkezin; amacı, görevi ve amaçlarına ulaşabilmek için yapacağı çalışmalar şunlardır:

                a) Atatürk ilke ve inkılâplarıyla kadınlara tanınan hakları savunmak, iletişim, eğitim, kültür, sağlık ve ekonomi alanlarında öncelikle Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak,

                b) Kadınların; çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak olanakları araştırmak,

                c) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak,

                ç) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusuyla ilgili olarak ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,

                d) Merkezin amaçları doğrultusunda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek, kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki personele yönelik eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek,

                e) Yurt dışındaki benzer birimler ve merkezlerle işbirliği yapmak; bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin yurt dışına, yurt dışındakilerin ise Türkiye’ye gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlenmesini sağlamak,

                f) Kadın sorunları ve özellikle kadınların eğitimi konusunda diğer akademik kurumlar, konuyla ilgili  resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,

                g) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

                Merkezin organları

                MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

                a) Merkez Müdürü,

                b)Yönetim Kurulu,

                c) Danışma Kurulu.

                Merkez müdürü

                MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

                 (2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

                (3) Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekalet eder.

                Merkez müdürünün görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek,

                b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

                c) Çalışma programlarını yürütmek, denetlemek,

                ç) Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu ve çalışma planını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

                d) Yönetim Kurulunca onaylanan faaliyet raporunu ve çalışma planını Rektöre sunmak,

                e) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

                f)  Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak,

                g) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

                ğ) Yönetim Kurulunca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                Yönetim kurulu

                MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, yardımcıları ve Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

                (2) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde ise başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

                Yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

                b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

                c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

                ç) Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yürütmek.

                Danışma kurulu ve görevleri

                MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan bir organdır.

                (2) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınmış Üniversite içinden veya dışından seçilecek, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur.

                (3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa olmak üzere, Merkez Müdürü tarafından belirlenen tarihte ve onun başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.