İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı bütün enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik eden öğretim üyesi veya öğretim görevlisini,

b) Enstitü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

c) Enstitü Ana Bilim Dalı (EABD): İlgili enstitüde lisansüstü eğitim programı bulunan ana bilim dalını,

ç) Enstitü Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili ana bilim dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

f) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim etkinliklerini başarıyla tamamlamak için gereken zamanı temel alarak belirlenen ve iş yüküne dayanan AKTS kredisini,

g) Müdür/Müdürlük: Üniversiteye bağlı ilgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,

ğ) Rektör/Rektörlük: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

h) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,

ı) Tez: Tezli Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı dokümanı,

i) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

k)(Ek:RG-21/7/2014-29067) Yönetim Kurulu (ÜYK): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

 

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) Lisansüstü programlar tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur. Senato kararı ile yüksek lisans programları ikinci öğretim olarak açılabilir.

(2) İlgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla enstitü anabilim dalında o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı açılabilir.

Kontenjan

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-21/7/2014-29067) İlan edilecek öğrenci kontenjanları, EABDAK tarafından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’da görüşülerek karara bağlanmak üzere ÜYK’ya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl için verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

 (2) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Başvuru şartları ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru koşulları, programlara kabul için adaylarda aranacak nitelikler ve değerlendirme ölçütleri program türüne bağlı olmak üzere ilgili enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.

(2) (Değişik:RG-21/7/2014-29067) İstenen koşulları sağlayan adaylar için EYK; ilgili EABD kurulunun önerisini de dikkate alarak her EABD için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri adayların bilimsel düzeylerini belirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından yazılı ve/veya sözlü sınava alınırlar. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-3/1/2015-29225) Bilimsel başarı düzeyleri yüksek lisans programlarına kabul için yeterli görülen, ancak ilgili program için yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmayan adayların yabancı dil hazırlık sınıfı kaydına dair koşullar, enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları EABD yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD doktora programı alanından farklı bir alanda almış olan adaylar.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması kararlaştırılan dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve en fazla bir takvim yılı, aralıksız en fazla iki yarıyıl içerisinde olmak üzere danışmanın önerisi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

(4) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık dönemi sonunda başarılı olunamayan dersler yüksek lisans ders döneminde tekrarlanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü ders alınmadığı sürece bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı süreleri kapsamına alınamaz. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Senatoca belirlenir.

(5) (Mülga:RG-3/1/2015-29225)

(6) Yeterli öğrenci sayısına ulaşılması durumunda yabancı dil hazırlık sınıfı ikinci öğretim olarak da verilebilir.

Özel öğrenci ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, ilgili EABD kurulu önerisi ve EYK kararı ile başvurdukları anabilim dalına özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.

(2) Özel öğrenci olmaları uygun görülen adayların kayıt yaptırabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için tespit edilen mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

(3) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğünce durumlarını belirten bir belge verilir. Özel öğrenci statüsündekiler, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında; özel öğrenci olarak aldıkları dersler, öğrencinin başvurusu, EABD kurulu önerisi ve EYK kararı ile kayıt yaptırdıkları programın öğrenim kredisinden sayılabilir.

(4) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.

(5) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili EABD kurulu önerisi ve EYK kararı ile değerlendirilir. Bu kapsamda öğrenimlerinin belirli bir aşamasındaki öğrenciler karşılıklı bir protokole dayandırılmış uluslararası ortak programa da dâhil edilmiş ise; ortak programa yönelik protokolün hazırlanmasında ve konuya ilişkin diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Aynı kapsamda Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili kurulların kararlarına göre yürütülür.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir.

(2) Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kayıt

MADDE 11 – (1) Mülakat ve değerlendirmede başarılı olan adaylar, EYK’ca belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar istenmez. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt yaptırması için çağrılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt yaptırma hakkını kaybeder.

Danışman atanması

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-21/7/2014-29067) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri, dönem projeleri veya tez çalışmaları; EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

 (2) (Mülga cümle:RG-21/7/2014-29067) (…) Danışmanlık ataması için öncelikle öğrencinin ve öğretim üyesinin karşılıklı isteği esastır. Atama, ilgili EABD başkanlığının teklifi, EYK’nın kararı ile öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyılın sonuna kadar yapılır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

(3) Gereken durumlarda danışman değişikliği ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Ders Sınavları ve Değerlendirme

 

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri, Üniversite Bilgi Sistemi üzerinden kaydederek kaydını yenilemek zorundadır. Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi gibi belgeler verilmez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden alabilirler.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 14 – (1) Danışman öğretim üyesi; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman öğretim üyesi, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek enstitüye bildirir.

(2) Öğrenciye, danışman atanması ile birlikte uzmanlık alan dersi başlar. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) Uzmanlık alan dersine ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Eğitim süreleri

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/1/2015-29225)

(1) Lisansüstü programlarda azami eğitim süreleri, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Programlarının asgari süreleri ilgili birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslarda belirlenir. Tez çalışmasını azami süresinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye veya sınavda başarısız olan öğrenciye yeni bir tez konusu ve/veya danışman atanır.

(3) Doktora programlarının asgari süreleri ilgili birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslarda belirlenir.

(4) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınavlar, değerlendirme ve devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans derslerinin başarı değerlendirmesi 100 tam not üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirme için yazılı ve sözlü sınavlar, ödev, proje, sunum ve benzeri etkinlikler kullanılır. Bu değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları ilgili enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir. Öğrencinin; teorik derslere en az %70 oranında, laboratuvar ve uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

(2) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 tam not üzerinden belirlenir. Öğrenim durumu belgesinin harfli not sistemine veya 4 tam puan esasına göre eşdeğerliği aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir. Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, yüksek lisans programında en az CC, doktora programında en az CB notu alınmalıdır.

 Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

AA

4,00

85-89

BA

3,50

80-84

BB

3,00

75-79

CB

2,50

70-74

CC

2,00

65-69

DC

1,50

60-64

DD

1,00

40-59

FD

0,50

0-39

FF

0,00

 

(3) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken; derse devamsızlık hali DZ, seminer ve tez çalışmalarında başarılı olma hali G, başarısızlık hali K notuyla belirlenir. Tez çalışmalarının başarılı seyretmesi halinde yüksek lisans tezi ve doktora tezi derslerinin notu OL olarak verilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve seminer dersleri başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

(5) Mazereti nedeniyle ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenciler EYK tarafından belirlenen tarihte yapılan mazeret sınavına girerler. MZ (mazeretli) notu, yarıyıl sonu sınavına ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak, başarı notu ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde MZ notu, FF’ye dönüşür.

(6) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) Öğrenci başarısız olduğu dersten dersin final sınavı yerine geçecek bütünleme sınavına akademik takvimde belirlenen zamanda girer. Bütünleme sınavları ile ilgili hususlar Senatoca belirlenir.

(7) Lisansüstü sınav kâğıtları, ödevler, projeler ve benzeri etkinlikler son işlem gördükleri yarıyıl sonunda öğretim üyesi tarafından ilgili müdürlüğe teslim edilir ve iki yıl süre ile müdürlük tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Enstitülerce açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu enstitü ABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci; bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Dönemlik not ortalaması ve genel not ortalaması

MADDE 18 – (1) Dönemlik not ortalaması (DNO), ilgili dönemde alınan derslerin kredi ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren almış olduğu ders veya benzer nitelikteki tüm çalışmaların kredi ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. GNO hesabında tekrar edilen dersten son alınan not dikkate alınır.

(3) DNO ve GNO hesabı virgülden sonraki iki haneyle yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri açıldığı ilk yarıyılda öncelikle tekrarlamak zorundadırlar. Ancak, başarısız olunan dersin yerine danışmanın onayı ile başka bir ders alınabilir. Ayrıca, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya enstitü ABD başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler. Seçmeli dersler için eşdeğerlik şartı aranmaz.

Kredi transferi

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, EABD’nin önerisi ve EYK’nın kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler; eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek derslerle birlikte öğrencinin not dökümü belgesine işlenir.

(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilemez.

(3) Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü eğitim programından/programlarından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EABD’nin önerisi, EYK’nın kararı ile belirlenir.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki hallerde EYK kararıyla kaydı silinir ve ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez:

a) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

b) Yazılı olarak başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

c) (Ek:RG-3/1/2015-29225) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.

(2) Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

(3) (Ek:RG-3/1/2015-29225) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

 

Yüksek lisans

MADDE 22 – (Değişik:RG-25/9/2013-28776)

(1) (Değişik:RG-21/7/2014-29067) Yüksek lisans programı tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim tezli ve tezsiz olmak üzere dört şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de yürütülecekleri, eğitim programları ve eğitim katalogları EYK’nın önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

 (2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçiş için öğrencinin talebi ve EABD önerisi üzerine EYK tarafından karar verilir. Programlar arası geçişle ilgili koşullar ilgili enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar ile düzenlenir.

(3) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 24 –(Değişik:RG-21/7/2014-29067)

 (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 90 krediyi başarmak zorundadır.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 25 –(Değişik:RG-21/7/2014-29067)

 (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili EYK onayı ile kesinleşir.

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders yükü

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-21/7/2014-29067) Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ve dönem projesi olmak üzere toplam en az 90 krediden oluşur. Dönem projesi dersi ile ilgili hususlar enstitü tarafından hazırlanarak Senatoca onaylanan esaslar ile belirlenir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

 (2) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Danışmanın önerisi ve EYK kararıyla diğer üniversitelerden de dersler alınabilir.

(3) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, enstitünün uzaktan eğitim yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından veya örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı; alınması gereken toplam kredinin 1/3’ünü geçemez.

(4) (Ek:RG-25/9/2013-28776) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(5) (Ek:RG-25/9/2013-28776) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programıyla İlgili Esaslar

 

Doktora programının amacı

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve kapsamlı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 29 – (Değişik:RG-21/7/2014-29067)

(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 krediden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 krediden oluşur. Lisans dersleri ders yükü ve doktora kredisine sayılmaz.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez EYK’nın belirlediği tarihlerde girer. Ancak, öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Belirlenen süre içerisinde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından bir yıllığına atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesinin teşkilinde; yeterli öğretim üyesi olmayan ana bilim dallarında, yakın ana bilim dallarından öğretim üyeleri de atanabilir. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Doktora yeterlik komitesi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında başarısız olan ya da yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarılı olana kadar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmeye devam eder. Bu durumdaki öğrencinin durumu 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre değerlendirilir.

(5) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders yükünü tamamlamış olsa bile dördüncü yarıyıldan sonra da, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde, sanayi, özel sektör, kamu kurumlarında alanında uzman, en az lisans derecesine sahip ve en az on yıl tecrübeli kişiler de EYK onayı ile izleyici olarak yer alabilir. Tez izleme komitesi, danışmandan başka ilgili enstitü ABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati komitece belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilirse süreç tekrarlanır.

(4) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

 

Lisansüstü tezlerin sonuçlandırılması ve mezuniyet

MADDE 33 – (Değişik:RG-25/9/2013-28776)

(1) Tezli yüksek lisans veya doktora programındaki bir öğrenci hazırladığı tezi jüri önünde sözlü olarak savunur.  Tez yazım kuralları Senatoca belirlenir.

(2) Tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, yüksek lisans için üç veya beş üyeden, doktora için beş üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Doktora jürilerinde tez izleme komitesi üyeleri yer alır. Yüksek lisans tez jürileri için danışman dışındaki üyelerden en az birinin başka bir EABD’nın veya başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olması gerekir. Doktora tez jürileri için danışman dışındaki üyelerden en az birinin başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olması gerekir. Tez jürilerine sanayi, özel sektör, kamu kurumlarında, alanında uzman, en az lisans derecesine sahip ve en az on yıl tecrübeli bir kişi EYK onayı ile izleyici olarak davet edilebilir. Çok danışmanlı tezlerde diğer jüri üyeleri salt çoğunluğu oluşturmalıdır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK’ca belirlenir. Jüri aralarından bir başkan seçer. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı en az kırk beş, en çok doksan dakikadır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, yüksek lisans için en geç üç ay, doktora için en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Yüksek lisans yapan öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-21/7/2014-29067) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla tezini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden EYK’ca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(2) (Değişik:RG-25/9/2013-28776) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD’deki programın onaylanmış adı bulunan, Rektör ve müdürün imzasını taşıyan diploma verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Disiplin

MADDE 35 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilere disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) İlgili EYK’nın uygun gördüğü haklı ve geçerli nedenlerle öğrencilere bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl öğrenime ara verme izni verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz.

Telif ücreti

MADDE 37 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Ödül ve teşvik

MADDE 38 – (1) Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre dereceye giren lisansüstü çalışmalar ödüllendirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 7/10/2011 tarihli ve 28077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2012

28383

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

25/9/2013

28776

2.       

13/11/2013 

28820 

3.

21/7/2014 

29067 

4.       

3/1/2015

29225