ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1’inci maddesi uyarınca (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı,  (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (OGÜDAM) adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı; ulusal ve uluslar arası boyutlarda deprem araştırmaları, depremle ilgili eğitim, bilimsel yayın ve yazım konularını gerçekleştirmek, gerekli koordinasyon ve planlamayı sağlamak, yapılarda oluşabilecek hasarları önlemeye yönelik iyileştirme çalışmaları yapmaktır. Yapıların bölgede oluşabilecek depremselliğe göre davranışlarını, dayanımlarını, özelliklerini Eskişehir ve çevresi başta olmak üzere, Türkiye genelinde incelemektir. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlarla, basın ve kamuoyu ile devamlı temas halinde olunarak işbirliği sağlamak; depremle ilgili son gelişmeleri, yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında halka aktarmak ve gerekli önemlerin alınması yolunda uğraş vermektir.

Merkezin Yapacağı Çalışmalar

Madde 3 — Merkez, ikinci maddede belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar ya da yaptırır:

a) Eskişehir ve çevresi başta olmak üzere yurdun diğer yörelerindeki fay hatlarının, deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerin jeolojik, jeofizik, geoteknik v.b. bilimsel, teknik ve ekonomik yönden incelemelerini yapmak,

b) Özellikle birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde saha çalışmaları yaparak kamuoyuna bu bölgelerdeki her türlü yapı ve konutların yapımları hakkında pratik bilgiler vermek; bu konuda ilgili bakanlık ve genel müdürlüklerle meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Depreme dayanıklı yapı tipi tasarımı yönünde gerekli bilimsel, endüstriyel, teknik araştırma, inceleme ve uygulama projeleri yaparak ya da yaptırarak mimari sistem seçiminde bulunmak,

d) Deprem anında zeminle üstyapı arasındaki karşılıklı etkileşimi, yapı ve yapı elemanlarının davranış etkileri ve dayanımlarını tespit etmek üzere gerekli prototip model çalışmaları ile deneyler yapmak; deprem bölgelerindeki mevcut yapı tiplerini incelemek,

e) Depremle ilgili lisans ve lisansüstü derslerin ders programlarına alınabilmesi için gerekli hazırlıkları yaparak ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarına öneride bulunmak,

f) Depremle ilgili yeni gelişmeler konusunda kurslar, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenlemek,

g) Depremle ilgili çalışma ve araştırmaları toplayan bir arşiv kurmak, Merkez tarafından yapılan çalışma ve araştırmaları yayımlayarak gerekli yerlere dağıtımını sağlamaktır.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Müdür

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312) Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin ilgili bölümlerinin (İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık v.b.) Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları ile Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur.

Madde 6 — Genel Kurul her yılın Kasım ayında bir defa olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Madde 7 — Genel Kurulun Görevleri

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu ve yeni yılın bütçe taslağını incelemek ve onaylamak,

c) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararları almaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Merkez Müdürünün göstereceği iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur.

Madde 9 — Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Merkezin genel çalışma planını hazırlamak,

b) Genel Kurulca saptanan ilkeler doğrultusunda kararlar almak ve uygulamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili esasları saptamak,

d) Merkezin yıllık çalışma raporu ve yeni yılın bütçe taslağını hazırlamaktır.

Merkez Müdürü

Madde 10 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi dolan Müdür yeniden atanabilir. Müdür ilgili bölümlerden bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle biter.

Madde 11 — Merkez Müdürünün Görevleri

a) Merkezi temsil etmek,

b) Gündem hazırlayarak Yönetim Kurulunu ve Genel Kurulu toplamak ve başkanlıklarını yapmak,

c) Çalışma programlarını yürütmek,

d) Merkezin idari işlerini yürütmektir.

Oylamalar

Madde 12 — Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün oyu iki oy sayılır.

Merkezin Yerleşimi

Madde 13 — Merkez, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yapılandırılır. Merkezdeki hizmetlerin yerine getirilmesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin olanaklarından yararlanılır.

Merkezin Gelirleri

Madde 14 — Merkezin giderleri ve gelirleri üniversite bütçesi ve döner sermayeden karşılanır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmeliği (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

  

____________________

1Bu Yönetmeliğin adı 31/3/2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (OGÜDAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.