2872 SAYILI EVRE KANUNUNUN 20 NC MADDESNN (k) BEND UYARINCA VERLECEK DAR PARA CEZALARINA LKN TEBL (2013/1)

 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykrlk halinde uygulanacak idari para cezalar belirlenmitir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fkrasnda idari para cezalarnn her takvim yl bandan geerli olmak zere o yl iin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesi hkmleri uyarnca tespit ve iln edilen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanaca ve bu ekilde yaplacak hesaplamalarda bir Trk Lirasnn ksurunun dikkate alnmayaca hkm yer almaktadr.

Maliye Bakanl tarafndan hazrlanarak 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayl Resm Gazetede yaymlanan, 419 sra numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii uyarnca 2012 yl yeniden deerleme oran % 7,80 olarak tespit ve iln edilmitir.

Bu duruma binaen, 2872 sayl evre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (k) bendinde yer alan para cezalar 1/1/2013 tarihinden itibaren aada belirtilen miktarlarda uygulanacaktr.

Tebli olunur.

 

2872 sayl Kanunun 5491 sayl
Kanun ile deiik
20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktar

1/1/2013 31/12/2013 tarihleri arasnda uygulanacak ceza

(k) bendindeki zel evre koruma blgelerine ilikin olanlar dndaki ceza miktarlar

20.000 TL

100.000 TL

33.863 TL

169.327 TL