GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetimin organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GUZEM): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

d) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

e) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,

c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

ç) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitimde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak,

f) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,

g) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü idari, teknik ve akademik tedbirleri almak,

ğ) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

h) Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek,

ı) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

i) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,

j) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Üniversitedeki uzaktan eğitim programları kapsamında yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitimin yanı sıra ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve Senatonun onayına sunmak,

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eş güdümünü sağlamak,

c) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için programlar planlamak ve uygulamak,

ç) Yönetmelikler çerçevesinde ülkenin ve dünyanın farklı üniversitelerinde alanında uzman akademisyenlerle ortak ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim için gerekli altyapıyı sağlamak,

d) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,

e) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

f) Üniversiteler, TÜBİTAK ve iletişim hizmeti sunan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve sürdürmek,

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için Uluslararası Uzaktan Eğitim İçerik Hazırlama Standartlarına uygun ders içerikleri hazırlamak,

h) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonları sağlamak,

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,

i) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalarına yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır:

a) Yönetim Kurulu; Müdür ve Yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler; Rektörün Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve aynı yöntem ile yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcılarından birisi, bulunmadığı takdirde ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

c) Müdür Yardımcıları; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki elemanları arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, iş hacmine göre en fazla üç kişiyi Müdür Yardımcısı olarak teklif edebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak,

f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili kararlar almak,

g) Programda yer alacak içeriklerle ilgili uluslararası standartları takip etmek ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkez amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak ilgili bölüm ve birimlerle eş güdümü sağlamak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun da görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile işbirliği yapmak,

ğ) İşbirliği yapılan akademik birimin ders vermek üzere belirlediği öğretim elemanlarını Yönetim Kurulundan geçirerek Rektör onayına sunmak,

h) Uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili kurullara katılmaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkilerini Müdüre devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.