PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FLORA VE FAUNA ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (FAGUMER): Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öncelikle bölgesindeki, sonrasında ise Türkiye’deki biyolojik zenginliklerin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenip, tanımlanarak, doğal alan içerisinde ve/veya doğal alan dışında korunmasını sağlamak.

b) Merkeze bağlı, Türkiye’nin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, müze, botanik bahçesi, AR-GE birimi ve/veya uygulama tesisleri kurmak.

c) Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamak.

ç) Biyoloji alanında Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarının da yararlanabileceği bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi konusunda eğitim-öğretimin yanında akademik araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

d) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla gelecek kişilere imkân hazırlamak ve/veya öneriler geliştirmek.

e) Merkez bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen verileri sağlık, veterinerlik, ziraat, orman, çevre, su ürünleri, kimya, arkeoloji, gıda, mühendislik ve benzeri gibi interdisipliner dallar ile paylaşmak suretiyle ortak çalışma grupları oluşturmak suretiyle projeler geliştirmek ve yapmak.

f) Yurt içinden ve dışından diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek ve yapmak.

g) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda Üniversite adına eğitim ve kurslar düzenlemek.

ğ) Halka yönelik sergiler, konferanslar, kurslar ve paneller düzenleyerek onlara doğa bilimlerini anlatmak, doğayı tanıtmak ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularında halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla etkinlikler yürütmek.

h) Yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye’nin biyolojik zenginliklerinin doğa, çevre ile birlikte ekonomik ve toplumsal yönden geliştirilmesine, dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine imkân sağlamak ve yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak.

ı) Çevresel etki değerlendirmelerinde (ÇED) flora ve fauna değerlendirmeleri yaparak rapor hazırlanmasında yardımcı olmak ve/veya danışmanlık yapmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurumsal ve/veya bireysel taleplere cevap vermek, işbirliği yapmak, küçük ve büyük ölçekli etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez, bölgenin biyolojik çeşitliliğini oluşturan habitatların, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve bunlar arasındaki doğal olaylar dizisinin belirlenmesi, tanımlanması, korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. Bu amacı gerçekleştirmek için yurt içinde ilgili bakanlık yetkilileri, yerel yönetimler, diğer üniversiteler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak. Yurt dışında benzer amaçlar doğrultusunda çalışan üniversite birimleri, araştırma merkezleri, bilimsel amaçlı vakıflar, enstitüler, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak.

b) Doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin saptanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi faaliyetlerinde bulunmak. Bu konularda geziler, toplantılar, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, sergiler açmak ve yayınlar yapmak. Gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. Üniversite elemanlarının, öğrencilerinin, ilgili kişi ve kurumların bu ve benzeri etkinliklere katılmasını teşvik etmek.

c) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel her türlü dokümantasyonu temin etmek. Bunlardan Üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.

ç) Canlı doğal kaynaklarımızın idaresi, işletmesi ve halkın onlardan bilinçli bir şekilde yararlanması yönünde yöntemler ve öneriler geliştirmek. Bölgedeki milli parkların, nadir özellik taşıyan diğer doğal ekosistemlerin, habitatların ve bu ortamlardaki biyolojik zenginliklerin belirlenmesi, bunların yapı, işleyiş ve özelliklerinin araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve tanıtılması yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Denizli ilinde biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan bir doğal alanın belirlenmesi, buradaki biyolojik zenginliklerin korunması, özelliklerinin araştırılması ve böyle bir alanın bir açık doğa laboratuvarı alanı olarak ayrılması ve geliştirilmesi yönünde, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Üniversiteye bağlı açık doğa laboratuvarının yerel kamuoyu, yerli ve yabancı turistler ve okul çağındaki gençler için bir doğa eğitim merkezi haline getirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak. Bu bölgeyi model olarak ele alıp, bölgedeki canlı türleri ile diğer tabiat varlıkları üzerinde araştırmalar ve uygulamalar yapılmasını sağlamak.

f) Türkiye’de ve bölgemizde ekoturizmin düzenli ve sağlıklı geliştirilmesi ve sürekliliği konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapmak ve teknikler geliştirmek.

g) Bölgemizde hızla gelişen tarım, ormancılık, endüstri ve turizm yatırımlarının, karasal ve sucul ekosistemlere yapabileceği etkileşimleri araştırmak. Bu etkilerin iyileştirilmesi yönünde bilimsel veriler ve öneriler ortaya koymak. Canlı doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği sağlanacak şekilde, bunlardan en iyi biçimde yararlanma yöntemlerini geliştirmede yardımcı olmak.

ğ) Doğal yaşam alanlarının ve biyolojik zenginliklerin belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için, danışmanlık hizmeti vermek. Flora ve fauna ile ilgili raporlar hazırlamak, bu yönde yapılmış çevresel etki değerlendirmesi raporlarının ve çalışmalarının bilimsel ölçütlere uygunluğu üzerinde görüş bildirmek.

h) Doğal yaşam ortamlarında bulunan canlı türlerinin, biyoteknolojik çalışmalarda genetik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bulunmak.

ı) Üniversitede, araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim üyesi/elemanı ve mezuniyet öncesi ve sonrasında öğrencilerin uygulama, staj ve araştırma isteklerini teşvik etmek.

i) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere uygun olan diğer çalışmaları yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdür yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Merkezin çalışmaları konusunda Müdüre yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri göreve vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derece sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin maksimum verimli kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulu kararıyla Rektöre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanları ve bunlardan sağlanan yararları Danışma Kuruluna rapor olarak sunmak.

g) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından ve üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için denetim yapmak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.

c) Müdürün önerisi üzerine Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği konuları karara bağlamak.

d) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporlarını karara bağlamak.

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan ve bu konuda birikim ve deneyime sahip Üniversite içinden ve Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından yerel ve idari yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarından seçilen istekliler olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler, görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak, alınması gereken önlemler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Yönetim Kurulu ve/veya Müdür tarafından gündeme getirilen konular hakkında incelemeler yaparak görüş bildirmek.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerden alınan görüşleri değerlendirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Döner sermaye

MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 6/3/2000 tarihli ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Uluslararası iletişim

MADDE 18 – (1) Uluslararası iletişimlerde “Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (FAGUMER) adı, Flora and Fauna, Development and Application Center at Pamukkale University” olarak kullanılır.

Yönetmelikte bulunmayan hükümler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.