BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacı yurtiçinde ve yurtdışında açacağı şubelerde başta yabancılara Türkçe olmak üzere isteyen herkese yabancı dilleri öğretmek, bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleriyle ilgili alanlarda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir.

b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, öğretim tekniklerinin yaratılmasında çağın gereklerine uygun, son teknolojileri kullanarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmak için çalışmalar yapmak,

b) Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak,

c) İlgili bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, raporlar yayımlamak,

ç) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü iyi bir şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,

d) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek,

e) Türkiye’ye gelemeyen, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim vermek suretiyle (internet) Türkiye Türkçesi öğretmek,

f) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde uygulanan Türk dili ve yabancı diller öğretimi üzerine geliştirilen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak ve böylece Türk dili öğretimini daha etkin hale getirmek,

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere gerekli kabul belgesi (acceptance) vermek,

h) Türkiye’ye üniversite öğrenimi görmek üzere gelen öğrencilerin Türkçe bilgilerinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlilikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm standartlarında belirleyecek sınavlar ile Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe yeterlik sınavlarını düzenlemek ve sertifika vermek,

ı) Türkçenin doğru kullanımını teşvik etmek ve Türkçeyi kullananların sayısını artırmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yarışmalar düzenlemek ve bu konuda ödüller dağıtmak,

i) Uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

j) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar; dil öğretim yöntemleri konusunda uygulama ve araştırmalar, Türkçe ve diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

k) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturulması, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

l) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapılması ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Merkez birimleri ve proje grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlık, bilgi, akademik altyapı ve deneyime sahip üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından 3 yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin çalışanları arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Senato tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin çalışanları arasından aynı usulle

yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin çalışanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerde çalışanlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez birimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdürlük ve Yönetim Kurulunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.