ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı birimlerde ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Antalya Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere, kayıtlı öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması, sınavlar, izinli sayılma, ayrılma ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS: European Credit Transfer Systems): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretimi, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

ç) Dekan: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakültelerin her birinin dekanını,

d) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,

e) İlgili birim kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili birim yönetim kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

ğ) Müdür: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı yüksekokul/meslek yüksekokullarının müdürünü,

h) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Öğrencilere ilişkin tüm işlemleri merkezi olarak yürütmekle görevli Rektörlük birimini,

ı) Ön lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörünü,

k) Rektörlük: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Sektörde eğitim: Öğrencinin alanı ile ilgili sektörlerde, öğreniminin ikinci yılından üçüncü yılına geçişte yedi hafta, öğreniminin üçüncü yılından dördüncü yılına geçişinde ise sekiz hafta olmak üzere öğrenimi süresince toplam olarak yaptığı onbeş haftalık eğitimi,

m) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Uluslararası Antalya Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri, Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler ve Ders Muafiyetleri

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, intibak, diploma, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler ve benzeri her türlü işlemler Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından merkezi olarak yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler, öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından da yapılabilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavı ve/veya özel yetenek sınavını kazanmış olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Müdürlüğünce oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(5) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Yabancı dil yeterliliği

MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili, fakültelerde ve yüksekokullarda İngilizce veya karma olarak Türkçe ve İngilizce, meslek yüksekokullarında ise Türkçedir.

(2) Öğretim dili İngilizce veya karma olarak Türkçe ve İngilizce olan fakülte veya yüksekokullarda öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.

(3) Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde ve belirlenen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

(4) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık okulu eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayanlar Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

(5) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan veya önceden öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında hazırlık okulunu başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

(6) Bu maddede geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan ve fakültelere kayıt yaptırmış olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

(7) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler lisans programlarına başlama hakkını kazanırlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar.

(8) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrarlarlar. Tekrarlanan öğrenim sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında da başarısız olan öğrenciler, belirtilen yabancı dil yeterliliklerini sağlayana kadar lisans öğrenimlerine başlayamazlar.

(9) Öğretim dili İngilizce veya Türkçe ve İngilizce karma olan öğretim programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 8 – (1) Yabancı dil eğitimi amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre, Üniversite bünyesinde yabancı dil hazırlık sınıfı veya yabancı dil yüksekokulu açılabilir.

(2) Bu madde kapsamındaki yabancı dil eğitimi; 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu durumda, öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

Öğrenim ücreti

MADDE 10 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenim süresi hariç, ön lisans ve lisans programları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreler içindeki ders tekrarları ile azami süreler sonunda başarısız olan öğrencilerin ders tekrarları bakımından ödeyecekleri öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesindeki esaslara uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Bir akademik yılın başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin, herhangi bir sebeple, eğitim dönemi başlamadan Üniversiteden ayrılması halinde, yıllık öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi gerekir. Öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

(6) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dâhil, geriye yönelik öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yenilediği her yarıyılda, öğrenim ücretinin dörtte birini öder.

(5) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kayıtsız geçirdiği yarıyılın öğrenim ücretinin dörtte birini ödemek koşuluyla ertesi yarıyıl başında kaydını yenileyebilir.

(7) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin, bu yarıyılları takip eden yarıyılda akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemedikleri takdirde, öğrencilik statüleri askıya alınır. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamlamama durumlarına göre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(8) Öğrencilik statüsünün askıya alındığı süre içinde öğrencilik haklarından yararlanılmaz.

(9) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Yatay ve dikey geçiş

MADDE 12 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay veya dikey geçiş yapacak öğrenciler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yabancı dil yeterliliğine ilişkin koşulları da sağlamak zorundadırlar. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 13 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir programına kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler.

(2) Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasına göre muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.

(4) İntibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni öğrenim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirilmesi gerekir. Aksi takdirde öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Üniversiteye intibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az dört yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 14 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendilerine dışarıdan derslere katılma izni verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez ancak; istekleri halinde devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(4) Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme, kayıt dondurma, yatay ve dikey geçiş ve benzeri konulara ilişkin tarihleri akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim türleri ve modeli

MADDE 16 – (1) Üniversitede, örgün, yaygın ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans veya lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 17– (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl (dönem) esasına göre düzenlenir.

(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(3) İngilizce hazırlık sınıfındaki süre hariç olmak üzere, lisans öğretiminin süresi sekiz yarıyıl, ön lisans öğretiminin süresi ise dört yarıyıldır.

(4) Ara sınavların yapıldığı günler dâhil, bir yarıyıl en az yetmiş gündür. Cumartesi, Pazar, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

(5) Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri ile Senato kararı ile belirlenmiş dersler, gerektiğinde ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

(6) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi, Senatonun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(7) Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen sekiz yarıyıllık, ön lisans eğitimi için öngörülen dört yarıyıllık öğretim süresinin dışında olup; akademik takvimi ve ücreti ayrı değerlendirilen öğretim dönemidir. Yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, sekiz veya dört yarıyıllık öğretim süresine eklenmez.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 18 – (1) Birimlerde eğitim ve öğretim; teorik dersler, birden fazla bölüm tarafından verilen çok disiplinli dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, bitirme projeleri ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tâbi ders sayılır.

(4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Ders kredileri; ilgili programın diploma düzeyi, alan için Türkiye yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri ile ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısı göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir.

(5) Nominal kredi yükü, normal öğretim süresi içerisindeki öğrenciler için, öğretim planında öğrencinin bulunduğu yarıyılda alması öngörülen kredi miktarını; normal öğretim süresini aşan öğrenciler için, öğretim planındaki en fazla krediye sahip yarıyıla ait kredi miktarını gösterir. Maksimum kredi yükü, birinci ve ikinci yarıyıl hariç olmak koşulu ile genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrencilerin nominal kredi yükünün 6 kredi üstünde alabilecekleri kredi miktarıdır. Bulunduğu yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu tarafından maksimum kredi yükünün üzerine ayrıca en fazla 6 kredi verilebilir.

(6) Birimlerin, Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

(7) Öğretim planlarında zorunlu sektörde eğitim (staj) öngörülebilir. Sektörde eğitime ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu ve seçimlik dersler

MADDE 19 – (1) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçimlik dersler ise öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçimlik dersler, tüm bölümlerin öğretim planlarından tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir. Seçimlik dersler, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili birim yönetim kurulu, her bir seçimlik derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir. Ayrıca ilgili birim yönetim kurulu başka birimlerden alınabilecek seçimlik derslerle ilgili esasları belirler.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 20 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde geçen ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Türk Dili dersi ve Yabancı dil dersi en az iki yarıyılda zorunlu ve kredili ders olarak öğretim planında programlanır ve okutulur.

Derse kayıt, ders ekleme ve dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, danışmanının onayını alarak, derslere kayıt olmak zorundadırlar. Öğrencilerin kayıt oldukları her bir dersin, kendi öğretim planlarında bir karşılığının bulunması gerekir. Öğrenci bu durumu danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. Öğrenci, öğretim planında karşılığı bulunmayan bir dersi danışmanının onayı ile ortalamaya katılmadan alabilir. Bu şekilde alınan bir dersin daha sonra ortalamaya katılması talep edilemez.

(2) Öğrenciler, muaf sayılanlar hariç, birinci yarıyıllarında öğretim planlarında gösterilen tüm derslere kayıt olmak zorundadırlar. Birinci ve ikinci yarıyıllarda nominal kredi yükünden fazla kredi alınamaz. Öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda, 18 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen maksimum kredi yükünden fazla kredi alamazlar.

(3) Bulunduğu yarıyılın sonunda 6 kredi daha alarak mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin maksimum kredi yükleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından 6 kredi artırılabilir.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar kredi yüklerini aşmamak koşulu ve her bir ders için bir defaya mahsus olmak üzere danışmanının onayıyla ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(5) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl dışında, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak öğretim planındaki derslerden birinden tümüyle çekilebilirler. Öğrenciler, ilk iki yarıyıl hariç bir yarıyılda en fazla bir dersten, ön lisans öğrenimi süresi içerisinde en fazla iki, lisans öğrenimi süresi içerisinde en fazla beş dersten çekilebilir. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde W (çekildi) olarak gösterilir.

(6) Öğrenciler tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın öğretim planındaki derslerin bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Fakat bu sebeple derse kayıt olunamaması, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

Danışmanlık

MADDE 22 – (1) Her öğrenci için, ilgili bölümce bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisans ve ön lisans programları, çift anadal ve yandal programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve ders programını danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Danışmanın kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olması durumunda, durumunu yazı ile bölüm başkanlığına bildirmesi üzerine; bölüm başkanı, danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bu durumu ilgili öğrencilere duyurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, Kayıt Dondurma,

İlişik Kesme ve Ayrılma, Diplomalar

Derslere devam ve başarı notu

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Derslere %70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bu durumdaki öğrencilere bu dersten FX notu verilir ve bu öğrencilerin listesi derslerin son haftası içerisinde ilan edilir.

(4) Tekrar alınan derslerde, öğrenci, derse devam koşulunu sağlamak, ara ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmak, yarıyıl içi eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Tekrar alınan derslerin önceki yarıyıl içi ve yarıyıl sonu notları dikkate alınmaz.

(5) Bir dersteki başarı değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı, en az bir ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmak şartıyla, o dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders programıyla belirlenir.

(6) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan edilir.

Notlar ve işaretler

MADDE 24 – (1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışmalarda ve yarıyıl sonu sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders için belirler. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:

Harf Notu

Katsayısı

A+

4,00

A

4,00

A-

3,70

B+

3,30

B

3,00

B-

2,70

C+

2,30

C

2,00

C-

1,70

D+

1,30

D

1,00

F

0,00

W

Çekilme

I

Eksik

T

Transfer

S

Yeterli

U

Yetersiz

P

Devam

(2) A+, FX, W, I, T, S, U, P notlarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) A+ notu : Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu verilir. Ancak, bir derste verilen A+ notlarının sayısı sınırlıdır. 25 kişiden az kayıtlı öğrencisi olan derslerde A+ notu verilmez; öğrenci sayısı 25-74 arasındaysa 1 adet, 75-124 arasındaysa 2 adet, 125-174 arasındaysa 3 adet, 175-224 arasındaysa 4 adet, 225 veya daha çoksa 5 adet A+ notu verilebilir.

b) FX notu : Derslere yeterli düzeyde devam etmeyen veya ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl projesi ve benzeri gibi dersin temel değerlendirme etkinliklerine yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu verilir.

c) W notu : Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

ç) I notu : Bir derste, harf notu verilebilmesi için gereken çalışmaları zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanımak amacıyla I notu verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç ondört gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar, eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu verilir. Verilen süre bittiğinde I'dan farklı bir harf notu verilmemiş öğrencilere FX notu işlenir.

d) T notu : Başka bir yükseköğretim kurumunda veya Üniversitenin başka bir eğitim programında alınmış bir derse, öğrencinin halen kayıtlı olduğu programın bağlı bulunduğu ilgili birim yönetim kurulu tarafından transfer edilmek üzere uygun bulunması durumunda T notu işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, T notu ortalama hesaplarına katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer alan herhangi bir dersten muafiyet için yeterli değildir.

e) S notu : Kredisiz derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

f) U notu : Kredisiz derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

g) P notu : Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

Başarı durumunun belirlenmesi

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrencinin aldığı ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması öğrencinin bölümüne girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, önceki notlar yerine o derslerden alınan en son not genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek yarıyıl gerekse de genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır; ilgili not virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda yukarıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır.

(3) Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden aldıkları notlar dikkate alınarak genel not ortalamaları yeniden hesaplanır. Takip eden yarıyıl başında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belirlenen yeni akademik başarı durumuna bakılarak yapılır.

(4) Bir dersten A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, P veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(5) Bir dersten C-, D+ veya D notlarından birini alan öğrencinin o dersten başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamasının dersin alındığı yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda 2,00 veya daha yüksek olması gereklidir. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler, Sınamalı veya Başarısız öğrenci durumuna düşerler.

(6) Herhangi bir yarıyılda F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Üniversite Senatosu bazı dersler için C-, D+ veya D notlarını da, genel not ortalamasına bakılmaksızın, başarısız olarak kabul etmekte yetkilidir.

(7) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,00 veya daha yukarı olan öğrenciler, Başarılı sayılırlar. Ancak, başarısız oldukları dersleri bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre tekrar almaları gerekir.

(8) Bir yarıyıl sonunda, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan Başarılı durumdaki öğrenciler o yarıyıl için şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, mezuniyet yarıyılı hariç, ilgili yarıyılda en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir. Öğrencinin W notu aldığı dersler ders yüküne dahil edilmez. Mezuniyet sırasında genel not ortalaması 3,00 - 3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olurlar.

(9) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler Sınamalı öğrenci sayılırlar.

(10) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80’den düşük olan öğrenciler Başarısız öğrenci sayılırlar.

Sınamalı ve başarısız öğrenciler

MADDE 26 – (1) Yarıyıl ders kayıtları sırasında, bir öğrencinin daha önceki yarıyıllarda herhangi bir harf notu almamış olduğu bütün dersler, o öğrenci için yeni ders kabul edilir. Senato bazı derslerin yeni ders olarak kabul edilmeyeceğine karar verebilir. Bir önceki yarıyıl veya yaz dönemi sonunda sınamalı veya başarısız duruma düşmüş öğrenciler, sınırlı sayıda yeni derse kayıt yaptırabilirler.

(2) Sınamalı öğrenciler, nominal kredi yükünün en fazla %60’ı kadar toplam krediye sahip yeni derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler yeni derslerinin ve F, FX, U veya W notu aldıkları için tekrarladıkları dersleri ve önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadır. Sınamalı bir öğrenci, devam etmekte olduğu eğitim programında ikinci kez yarıyıl kaydı yaptırmakta ise bu yarıyıl için toplam yeni ders kredi sınırlaması %85 olarak uygulanır.

(3) Başarısız öğrenciler, kredisiz dersler hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramazlar. Bu öğrenciler F, FX, U veya W notu aldıkları için tekrarladıkları dersleri ve önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadır. Başarısız bir öğrenci, devam etmekte olduğu eğitim programında ikinci kez yarıyıl kaydı yaptırmakta ise bu yarıyıl için toplam yeni ders kredi sınırlaması nominal kredi yükünün %70’i olarak uygulanır.

(4) Sınamalı veya Başarısız durumdaki bir öğrenci, önceki yarıyıllarda C-, D+, D, F veya FX notu almış olduğu bir seçmeli dersi tekrar etmek isterse, bu dersi veya ilgili bölüm tarafından program müfredatında bu ders yerine kabul edilen bir başka seçmeli dersi alabilir. Bu durumda söz konusu ders yeni ders sayılmaz.

(5) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı ve başarısız durumdaki öğrencilere bu maddede sözü edilen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

(6) Uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere bu maddede sözü edilen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

(7) Özel ve haklı durumlarda Sınamalı veya Başarısız durumdaki öğrenciler, bölüm başkanının önerisi ve ilgili dekan veya müdürün onayı ile bir ek yeni ders veya toplam kredisi nominal kredi yükünün %20’sini geçmemek şartıyla ek yeni dersler alabilirler.

(8) Sınamalı veya başarısız durumdaki bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl başında kayıt yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan ve ek yeni ders hakkını da kullandıktan sonra, öğrencinin ders yükü normal ders yükü aralığının alt sınırının bir eksiğinden daha az ise, bölüm başkanının önerisi ve ilgili fakülte dekanının/yüksekokul müdürünün onayı ile o yarıyıl için ek yeni dersler alarak toplam ders sayısını normal ders yükü aralığının alt sınırının bir eksiğine tamamlayabilir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Program müfredatında bulunan bir dersten, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtildiği biçimde, başarısız olan öğrenciler bu dersleri takip eden iki yarıyıl içerisinde tekrar almak zorundadır. İlk iki yarıyılın İngilizce derslerinde başarılı olamayan öğrencilerin, ilgili dersi verildiği ilk yarıyılda almaları zorunludur.

(2) Tekrarlanması gereken ders eğer müfredattan çıkartılmış ve artık verilmeyen bir ders ise, öğrenci bu ders yerine bölüm tarafından önerilen ve ilgili birim yönetim kurulunun onayladığı eşdeğer bir dersi alabilir; bu durumda önce alınan ders not çizelgesinde yer alır ancak genel not ortalamasına dahil edilmez.

(3) Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.

(4) Uzatmalı statüdeki öğrenciler hariç, başarılı durumdaki öğrenciler bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, son iki yarıyılda kayıt yaptırıp B-, C+, C, C-, D+ veya D notu almış oldukları dersleri, söz konusu derslerde yer bulunması kaydıyla tekrar alabilirler. Bu şekilde tekrarlanan derslere hangi tarihlerde kayıt yaptırılabileceği Rektörlük tarafından belirlenerek duyurulur.

(5) Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu durumda önce alınan ders not çizelgesinde yer alır ancak genel not ortalamasına dahil edilmez.

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ara ya da yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan mazeret sınavı bütünleme ve tek ders sınavından oluşur.

(2) Sınavlar yazılı veya sözlü, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ile arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(6) Yazılı sınav kâğıtları ve ilgili diğer belgeler ilgili birim tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilir.

Ara sınav

MADDE 29 – (1) Ara sınav, ilgili birimin eğitim-öğretim programında öngörülen dersin yarıyılı içinde yapılan sınavdır.

(2) Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

(3) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0) sayılır ve dersin not ortalaması buna göre hesaplanır.

(4) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel olmaz.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 30 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

(2) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak

gerekir.

(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersten FX almış sayılırlar.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

Mazeret sınavı

MADDE 31 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır.

(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.

(3) Sağlık raporları ile diğer haklı ve geçerli nedenlerin mazeret sınavına girmeye hak kazandırıp kazandırmayacağına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(5) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez; girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(6) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret sınavı hakkı verilmez.

Bütünleme sınavı

MADDE 32 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersler için dönem sonunda yapılacak bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını sağlamış olması gerekir.

Tek ders sınavı

MADDE 33 – (1) Mezun olabilmek için bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu staj, bitirme projesi, derse kayıt, derse devam ve genel not ortalaması gibi mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler için tek ders sınavı açılabilir.

(2) Tek ders sınavı, güz, bahar dönemleri ve varsa yaz okulu sonundaki yarıyıl sonu sınavlarından sonra yapılır. Tek ders sınavında ders başarı durumu sadece tek ders sınavı notu ile belirlenir.

(3) Öğrenciler tek ders sınavı için ücret ödemezler.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, maddi hata gerekçesiyle, ilgili birimlere yazılı olarak başvurup sınav notuna itiraz edebilirler. İlgili birimler sınav kâğıdında sadece maddi hata incelemesi yaparak, maddi hata tespit edilmesi durumunda ilgili öğretim üyesine sınavı tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim üyesinin değerlendirmesini, iki hafta içinde ilgili yönetim kurulunda karara bağlar ve öğrenciye bildirir. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılmaz.

Öğrenim süresi

MADDE 35 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde Senatoca belirlenen esaslara göre ve Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen öğrenim ücretlerini ödemek suretiyle öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dâhil değildir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Üniversite Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de en çok dört yarıyıl kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirlenen sebeplerin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç onbeş gün, (g) bendinde belirlenen durumlarda ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapmaları zorunludur.

(4) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri de ekleyerek kayıt dondurma talep formu doldurarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yaparlar. Bu başvurular Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

(6) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı dört yarıyılı aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu öğrencilerden yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu Üniversite Yönetim Kurulunca incelendikten sonra öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile ilişikleri kesilir.

(7) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi için öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma kararı işleme konulmaz.

(8) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,

b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Geçici mezuniyet belgesi

MADDE 38 – (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine diploma bilgilerini içeren geçici mezuniyet belgesi, tarih ve sayı numarası verildikten sonra, imza karşılığı verilir. Bu belgenin bir sureti de ilgilinin dosyasında muhafaza edilir.

(2) Geçici mezuniyet belgesinin sağ alt köşesi, ilgili dekan, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(3) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasını iade etmeden devam etmek istedikleri lisans programlarına kayıtları yapılmaz.

(4) Geçici mezuniyet belgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya belirlediği vekiline teslim edilir.

Lisans diploması

MADDE 39 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokul eğitim-öğretim programlarının öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını (AGNO) en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve ilgili birim tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili birimin lisans programının diploması verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, devam ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla birlikte gösteren not döküm çizelgesi verilir.

(3) Diploma ya da not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya belirlediği vekiline teslim edilir.

Ön lisans diploması

MADDE 40 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokul eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki ve/veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı ve AGNO’su 2,00 ve üzeri olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(2) İki yıl süreli meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve ilgili birim tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili birimin ön lisans diploması verilir.

(3) Ön lisans diploması ya da not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya belirlediği vekiline teslim edilir.

Diploma eki

MADDE 41 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin ders planında bulunan dersler ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 42 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar ise yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde K, FF veya VF bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile, o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

(2) Tüm derslere ilişkin AGNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine; 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine giren mezunların durumu not döküm çizelgesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sektörde eğitim

MADDE 43 – (1) Sektörde eğitim, öğrenci ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğinde yedi hafta, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğinde ise sekiz hafta olmak üzere toplam onbeş hafta olarak gerçekleştirilir.

(2) Sektörde eğitim dönemlerine ait, varsa, sertifikalar mezuniyet sırasında diploma ile birlikte öğrenciye verilir.

(3) Sektörde eğitim, Üniversitenin bu amaçla protokol imzaladığı firma, kurum ve kuruluşlarda, Üniversitenin belirleyeceği takvim çerçevesinde yapılır.

(4) Sektörde eğitim programının yürütülmesi, öğrenci ve işyerlerinin eşleştirilme yöntemi, program süresince öğrencilerin yükümlülükleri, başarı kriterleri ve öğrencilerin izlenmesi Senato tarafından belirlecenecek esaslarla düzenlenir.

(5) Öğrenci, ilgili birimin uygun görüşü olmadan, sektörde eğitim döneminde Üniversitede öğrenci olarak veya diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alamaz; alınmış dersler öğrencinin programına sayılmaz.

(6) Öğrenci mezun olabilmek için sektörde eğitimi başarı ile tamamlamak zorundadır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 44 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca kurumlar arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi öğretim planındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla intibak işlemi yapılır.

(4) Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm çizelgesi verilir.

Etkinliklerde görevlendirme

MADDE 45 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, öğrencinin devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre girerler.

Tebligat

MADDE 46 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci için yaratılan elektronik posta adresine, elektronik tebligat olarak yapılabilir. Bunun olmadığı durumlarda tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Müdürlüğüne makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin bu adreslerine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü yürütür.