GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi enstitülerinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

c) Enstitü anabilim dalı: İlgili enstitü anabilim dalını,

ç) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

d) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

e) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

f) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations sınavını,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) Müdür/müdürlük: İlgili enstitü müdürünü/ilgili enstitü müdürlüğünü,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Üniversite Senatosunu,

j) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

k) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

l) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınıp alınmayacağı ve kontenjan tespiti enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Başvuru koşulları

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Yurt içindeki en az dört yıllık fakültelerden veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yurt dışındaki fakültelerden mezun olmaları gerekir.

b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puan türleri için alt sınırlar belirlenebilir. Başvurularda 55 standart ALES puanından az olmamak koşuluyla hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES puanının alt sınırının ne olacağı, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Yüksek lisans diplomasıyla başvurularda 55, lisans diplomasıyla başvuranlarda 70 standart ALES puanından az olmamak koşuluyla hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES puanının alt sınırının ne olacağı, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;

a) ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belge ve bilgiler, uluslararası standart sınavlar, ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla değerlendirmeye alınacağı ağırlık, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırı; enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

b) Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde;

a) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato tarafından karar verilir.

b) ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilebilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.20 olması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belge ve bilgiler, uluslararası standart sınavlar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla değerlendirmeye alınacağı ağırlık ve doktora giriş başarı notunun alt sınırı; enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen lisans ve yüksek lisans programları mezunları başvurabilir; ancak, enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından, belirlenen bu programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(4) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitedeki enstitülerin ilgili programlarında görevlendirilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylar ile yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabullerinde;

a) ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE ve GMAT gibi sınavların birinden aldıkları puan ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilebilir.

b) Lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.20 olması gerekir.

c) Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belge ve bilgiler, uluslararası standart sınavlar, ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanının % 50'den az olmamak koşuluyla değerlendirmeye alınacağı ağırlık ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırı; enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ç) Senato tarafından, yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

d) Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan esaslara göre başarılı olan öğrenciler kabul edilir.

(3) Öğrencinin alması gereken dersler, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ders sorumlusunun görüşü, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplinine ilişkin konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Üniversitenin içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında hazırlık sınıfları hariç en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş öğrenciler; giriş sınavı başarı notunun, aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği anabilim dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları puandan düşük olmaması ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslara uygun olması koşuluyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Başvuran adayların giriş sınavı başarı notu Senato tarafından belirlenen öğrenci kabulü esaslarına göre yeniden hesaplanır. Bu kararda; öğrencilerin kabul edildikleri programda hangi derslerden muaf tutulacakları ayrıca belirtilir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, gerektiğinde enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bazı derslerden bilimsel hazırlık programına tabi tutulur.

(2) Başka bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencilerin; kredi eşdeğerliği ve ders uyumu, enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ancak kredi eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağladıktan sonra yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir.

(4) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki lisansüstü programından almış olduğu dersler muaf tutularak, lisansüstü programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrencilere en az 6 kredilik ders aldırılır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavını, hazırlık programları ve uygulamaları dahil kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Sınavı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta tekrar istenmez.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili yarıyıl için öğrenciler enstitü kurulunca açılan dersler arasından akademik danışmanlarıyla belirleyecekleri derslere, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek, bilgisayar ortamında interaktif olarak yazılım yapmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler interaktif olarak yapmış oldukları ders yazılımını yarıyılın ilk haftasında akademik danışmanına kontrol ettirerek interaktif olarak onaylamak zorundadır. Ders yazılımını interaktif olarak akademik danışmanına onaylatmayan öğrencilerin yazılımları gerçekleşmez. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı ve çeşitleri

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlar; dört yıllık lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ile lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşur.

(2) Lisansüstü programlardan yüksek lisans ve doktora programı tezli olarak yürütülür.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az ondört hafta ve yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 15 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Enstitü kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri lisansüstü düzeyde ders verebilir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi/saat değerleri hangi lisansüstü derslerin kredisiz olacağı, enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir.

Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere üç çeşittir. Sınav notları 100 puan üzerinden verilir.

Ara sınav

MADDE 19 – (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

(2) Ara sınavın harf notuna katkısı % 40’dır. Bir ara sınav yapılması halinde % 40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı % 40’ı geçmeyecek şekilde dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 20 – (1) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 60’tır.

(2) Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen proje, stüdyo ve bunlara benzer dersler enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(3) Bir ders ve o dersin uygulama veya laboratuarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu durumda yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar ders ve uygulama veya laboratuar için ayrı ayrı uygulanır.

(4) Yarıyıl ders notu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

Bütünleme sınavı

MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları her dersten bütünleme sınavına girebilir.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt yaptırmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Öğrenciler, bütünleme ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Bütünleme sınavına yalnızca CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir. Not yükseltmek amacıyla CC ve üstünde harf notu bulunan derslerden girilemez. Bütünleme sınavından alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaların ağırlıkları dikkate alınarak harfli not verilir.

Ders notları

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin aldıkları her ders için, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilen harf notlarından biri, öğretim üyesi tarafından yarıyıl ders notu olarak verilir:

Puan           Yarıyıl ders notu       Katsayısı

90-100                   AA                         4.0

85-89                      BA                         3.5

80-84                      BB                         3.0

75-79                      CB                         2.5

70-74                      CC                         2.0

60-69                      DC                         1.5

50-59                      DD                         1.0

40-49                      FD                          0.5

39-ve altı                FF                          0.0

                       D (Devamsız)

                       G (Geçer)

                       K (Kalır)

                       S (Süren Çalışma)

                       M (Muaf)

(2) Bunlardan;

a) D notu, devamsız öğrencilere verilir. Ortalama hesaplarına katılır.

b) G notu, kredisiz derslerden geçen ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ortalama hesaplarına katılmaz.

c) K notu, kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) S notu, tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Ortalama hesaplarına katılmaz. Tez savunma sınavında başarılı bulunan öğrencilerin S notu G notuna çevrilir.

d) M notu, Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve eşdeğerlikleri enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak, enstitü yönetim kurulunun kararı ile tanınan dersler için verilir. Ortalama hesaplarına katılmaz.

(3) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans programında en az CC, doktora programında ise en az BB almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine danışmanın önerisi ile başka bir ders seçebilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 23 – (1) Öğrenci, maddi hata başvurusunu sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde enstitüye yazılı olarak yapabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hata başvurusu ilgili anabilim dalı başkanlığının oluşturduğu bir komisyon tarafından incelenerek sonuç on gün içinde enstitüye bildirilir. Belirlenen maddi hata enstitü yönetim kurulu tarafından düzeltilerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, bu hatanın düzeltilmesi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu işlemin en geç, ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde yapılmış olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamının, kredi toplamına bölünmesi sonucu bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Başarılı öğrenciler

MADDE 25 – (1) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan yüksek lisans öğrencileri ile bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalamaları en az 3.00 olan doktora öğrencileri başarılı sayılır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.00, doktora öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3.00 olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü, dersler ve süre

MADDE 28 – (1) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencilerin alacağı derslerin toplam 7 krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; ayrıca, danışmanın uygun görmesi halinde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en çok 9 kredilik ders, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üç tanesine kaydolmuş ve başarılı olmuş olan öğrenciler, Senato kararıyla bu dersleri tezli yüksek lisans ders yüküne saydırabilir.

(4) Tezli yüksek lisans programını azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Başarılı olamayan öğrenciler; danışmanının veya kendisinin isteği, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu ve tez danışmanını değiştirebilir. Tez konusu ve danışmanı değiştirilen öğrenciler ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin %50’sini yeniden almak zorundadır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Bilimsel hazırlık sınıfında olup, yüksek lisans dersi alması ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülen öğrenciler dahil, tezli yüksek lisans programında, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrenci, çalışmak istediği üç danışman adayını belirleyerek enstitü anabilim dalı başkanlığına bildirir. Enstitü anabilim dalı başkanlığı bu öğretim üyelerinden en az ikisini enstitü yönetim kuruluna önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.

(3) Öğrenci danışmanının atanmasından sonra, danışmanının istediği herhangi bir dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tez danışmanı değişikliği; hastalık, en az altı ay süreli yurt dışı, askerlik görevi, kurum dışı atama gibi istisnai durumlar dışında, ancak öğrencinin enstitü anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu ile yapılır. Söz konusu yazılı başvuru ekinde, eski ve yeni danışmanların yazılı görüşü ve enstitü anabilim dalı kararı bulunmak zorundadır. Danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi için de aynı yöntem uygulanır. Danışman ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez danışmanlarınca uzmanlık alan dersi başarılı olarak sonuçlandırılan ve tezleri kabul edilen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış ve karton kapak ile ciltlenmiş beş adet tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere müdürlüğe yazılı olarak başvurur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir yakın anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınav süresi en az kırkbeş dakikadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez savunması hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda çoğaltarak, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü, dersler ve süre

MADDE 32 – (1) Lisansüstü dersler; danışmanın görüşü, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Ancak bu dersler toplam 9 krediyi geçemez.

(2) Lisansüstü dersler; danışmanın görüşü, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Ancak bu dersler toplam 9 krediyi geçemez.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programını normal tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise onsekiz yarıyıldır. Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise dokuz yarıyıldan daha az olamaz. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, doktora programını azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Başarılı olamayan öğrenciler; danışmanının veya kendisinin isteği, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu ve tez danışmanını değiştirebilir. Tez konusu ve danışmanı değiştirilen öğrenciler ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin %50’sini yeniden almak zorundadır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 33 – (1) Doktora tez danışmanı atanması bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan esaslara göre yapılır.

(2) Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanı olarak doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi de atanabilir.

(3) Öğrenci danışmanının atanmasından sonra, danışmanının istediği herhangi bir dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tez danışmanı değişikliği; bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan esaslara göre yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları enstitü yönetim kurulunca belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin, yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.

(4) Doktora ders yükünü başarı ile tamamladığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilen öğrenciler, enstitü yönetim kurulunca belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılan doktora yeterlik sınavına tabi tutulur.

(5) Yeterlik sınavları; enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilerek enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri, Üniversitedeki öğretim üyeleri ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesörler arasından seçilerek görevlendirilebilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.

(8) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran, ders yükünü tamamlamış olsa bile yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin dördüncü yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi savunması hakkında salt çoğunlukla kabul veya red kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte yedi adet karton kapak ile ciltlenmiş tezi enstitüye iletir.

(3) Doktora tezi jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren kişisel tez değerlendirme raporlarını hazırlar ve en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma sınavı, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, müdürlüğe bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavı en az 60 dakika, en çok 120 dakika süreli, tez çalışmasının sunulması ile soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri tarafından öğrenciye tezi ile ilgili veya gerekirse tez dışından sorular sorulabilir.

(5) Jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez savunma sınavının sonucu hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya red kararı verir ve durumu, ekinde kişisel tez değerlendirme raporları bulunan bir tutanakla belirler. Jürinin kararı ve gerekçeli raporu ile kişisel tez değerlendirme raporları, üç gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, ilgili jürinin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile düzeltmeler ve eksikliklerin tamamlanması için en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci usulüne uygun olarak, mümkünse aynı jüri tarafından yeniden tez savunma sınavına alınır.

(7) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini enstitü kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin, İzin, Öğrenci Değişimi, Mezuniyet ve Diplomalar

Disiplin işlemleri

MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlarındaki öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramazlar.

İzin

MADDE 39 – (1) Lisansüstü öğrencilerinden; enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitme veya görevlendirilmeleri, kamu veya özel bir kuruluşta çalışmaları nedeniyle öğretime devam edemeyenlere, doğal afet halinde ve sağlık nedeniyle derslerin ilk günü ile derslerin son günü arasında kesintisiz iki ay süreyle devamsızlık yapan ve bunu sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilere en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Zorunlu olarak askere gitme durumunda askerlik süresince; birinci derece yakınlarının ölümü durumunda bir yarıyıla kadar izin verilebilir. Bunun dışında Senato kararına uygun olarak alınan sağlık raporları, mazeret sınavlarına girme ve tez süresine eklenme amacıyla kullanılabilir. Bu süreler hiçbir suretle uzatılmaz. Bir öğrenciye, toplam mazeretleri sebebiyle üç yarıyıldan daha fazla izin verilmez. Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(2) İzin istekleri gerekçeli dilekçe ve belgelerle birlikte yarıyıl başında ve derse yazılma süreleri bitmeden önce müdürlüğe yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

Yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 40 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikteki not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine öğrenci, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim programı kapsamında, değişim yapılan üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript (not çizelgesi) verilir.

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 41 – (1) Lisansüstü programların bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezuniyeti için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Enstitü kurulunca belirlenen sayıda basılmış ve karton kapak ile ciltlenmiş tez,

b) Enstitü kurulunca tez tesliminde istenen belgeler,

c) Savunma sınavı ya da yüksek lisans yeterlik sınavı jüri raporları ve tutanakları.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Diplomalarda; öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı programının onaylanmış adı, varsa verilen unvan belirtilir ve müdür ile Rektörün imzası bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 1/10/2009 tarihli ve 27363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 24/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.