BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GELİBOLU YÜZÜNCÜ YIL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Gelibolu/Çanakkale Savaşları ve Milli Kurtuluş Savaşı ile ilgili araştırmalar yapmak, bu alana yönelik yazılı ve görsel yayınlar gerçekleştirmek, konferans, sempozyum, sergiler düzenlemek, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Gelibolu/Çanakkale Savaşları ve Milli Kurtuluş Savaşları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, sempozyumlar, yarışmalar, festivaller ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında konu ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek, ortak araştırma projeleri üretmek ve gerçekleştirmek.

c) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.

ç) Konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

d) Gelibolu/Çanakkale Savaşları ile ilgili dokümantasyon merkezi ve kütüphane kurmak, bu konuda kamu ve özel kuruluşlara katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısına vekâlet bırakır.

(2) Vekâletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.