Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yürütülecek yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ilgili birimlerinde yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim öğretimini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Hazırlık eğitim-öğretimi: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini,

b) Hazırlık sınıfı: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ilgili birimlerindeki yabancı dil hazırlık sınıfını,

c) Rektör: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle İlgili Genel Esaslar

 

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin kapsamı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim öğretiminin amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

(2) (Değişik:RG-14/7/2014-29060) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk kayıt sırasında yapılır. Ancak, yeterlilik sınavı ile Üniversite tarafından geçerli kabul edilen merkezi veya uluslararası sınavlardan birinde başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerine/programlarına kayıt olur.(4)

(3) (Değişik:RG-6/1/2013-28520)(2) Yabancı dil hazırlık eğitim öğretimini; Arapça dışındaki yabancı dillerde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, Arapça dilinde ise İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yürütür.

(4) İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders en az yirmi, en fazla otuz saat olur.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek zorundadır.

(6) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Sınavlar

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıflarında yapılan sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) (Değişik:RG-14/7/2014-29060) Yeterlilik sınavı, güz ve bahar yarıyılı başında öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ile hazırlık sınıfına devam edip yılsonu sınavından başarılı olan öğrenciler, önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanırlar. (4)

b) Kısa süreli sınav, eğitim öğretim yılı boyunca ders saati içerisinde yapılan sınavdır. Her yarıyılda en az iki kısa sınav yapılır.

c) (Değişik:RG-6/1/2013-28520)(2) Ara sınav, hazırlık eğitimi-öğretimi süresince her yarıyıl içinde en az bir kez yapılan sınavdır. Ara sınav tarihleri, Arapça dilindeki hazırlık sınıfları için İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, diğer dillerdeki hazırlık sınıfları için ise Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından en az iki hafta öncesinden ilan edilir.

ç) (Değişik:RG-6/1/2013-28520)(2) Yıl sonu sınavı, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. Öğrencinin yıl sonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına alınmaz. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır ve sınav tarihleri, Arapça dilindeki hazırlık sınıfları için İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, diğer dillerdeki hazırlık sınıfları için ise Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından en az iki hafta öncesinden ilan edilir.

d) Bütünleme sınavı, yılsonu sınavından sonra yapılan sınavdır. Bütünleme sınavına yılsonu sınavına girme şartlarına sahip olan öğrenciler girebilir.

e) Mazeret sınavı, 22/10/2006 tarihli ve 26327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli nedenlerden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için her yarıyılın son haftasında önceden ilan edilen bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği ara sınav notu yerine geçer ve katkı oranı ona göre dikkate alınır. Kısa süreli sınavlar, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve yeterlik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Son üç yıl içerisinde Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Diplome Approfondi de Langue Française (DALF), Prüfung zum Nachweis Deutscher Sprachkenntnisse (PNDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) gibi Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen merkezi ve uluslararası sınavlardan Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puanı veya bu puana eşdeğer bir puanı alanlar,

c) (Değişik:RG-14/7/2014-29060) Yeterlilik sınavında 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan almış olanlar, (4)

ç) Daha önce Üniversitenin veya Türkiye’deki başka bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar.

(2) Eşdeğerlik belgeleri Üniversiteye kesin kayıt dönemi içerisinde ilgili birimin öğrenci işlerine verilir. Birimlerin yönetim kurulları eşdeğerlikleri, yeterlilik sınavından önce sonuçlandırır.

Genel başarı notunun hesaplanması

MADDE 8 – (1) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun % 40’ı ile yılsonu sınav notunun % 60’ının toplanması ile elde edilir. Yıl içi sınav notu, ara sınavlardan alınan notların % 60’ı ile kısa süreli sınavlardan alınan notların % 40’ının toplanması sonucunda elde edilir. Yılsonu sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar.

(2) (Değişik:RG-31/5/2013-28663)(3) Bir öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için; 100 puan üzerinden genel başarı notunun en az 60 puan olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız sayılır.

(3) Yılsonunda başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri; yılsonu sınavına girmek için gerekli şartlara sahip olmak kaydıyla bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılındaki yeterlilik sınavlarına girebilirler.

Notlara itiraz

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-6/1/2013-28520)(2) Sınav sonuçlarının ilanından sonraki bir hafta içerisinde olmak şartıyla sınav notlarında maddi bir hata olduğunu düşünen Arapça hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, diğer dillerdeki hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler ise Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurabilir.

Devam durumu

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devamsızlığı yıllık toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kalır ve yılsonu sınavı ile bütünleme sınavına giremezler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavına girebilirler. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yılsonu sınavı öncesinde ilan edilir.

Başarısızlık durumu

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-14/7/2014-29060) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 50 alamayan ve genel başarı notu en az 60 olmayan öğrenciler başarısız sayılır. (4)

(2) Derslerin sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği, öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programa kayıt yaptıran öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(3) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen enstitü, fakülte ve yüksekokul öğrencileri, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında, başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 1/9/2009 tarihli ve 27336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür. 

______________

(1) 21/5/2012 tarihli ve 28299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Rize Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

(2) Bu değişiklik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 2012-2013 eğitim-öğretim bahar yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklikler 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2011

28064

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/5/2012

28299

2.       

6/1/2013

28520

3.       

31/5/2013

28663

4.       

23/1/2014

28891

5.

14/7/2014

29060