Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

             İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak  kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Laboratuar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak,

d) Klinik, poliklinik ve laboratuarlarda yapılacak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, üretim ve bakımla ilgili faaliyetlerde bulunmak,

e) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak,

g) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek,

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak,

h) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.

ı) (Ek:RG-2/10/2011-28072) Turizm ve otelcilikle ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek,

i) (Ek:RG-2/10/2011-28072) Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, slayt, video, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, rölöve, sergi, fuar ve restorasyon faaliyetlerinde bulunmak, eğitim ve benzeri programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere yürütme kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (Değişik:RG-21/5/2012-28299)

 (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 (yüzbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

____________

(1)     21/5/2012 tarihli ve 28299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Rize Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”nin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2008

26845

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

2/10/2011

28072

2.  

21/5/2012

28299

3.