SENATO KARARI (28.03.2018 TARİH VE 11/2 SAYILI KARAR)