Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Başkanı: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bölümlerin başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Tıbbi Danışma Kurulunu,

c) Dekan: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Merkez: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü/Başhekim: Merkezin Müdürünü/(Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimini,

e) Merkez Müdür Yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını/(Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim yardımcılarını,

f) Rektör: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültesi: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim imkanları sağlamak, bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, her düzeyde  tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve  dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık alanında, kişi ve kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek, sağlık ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

b) Yeni teknoloji ve bilgi faaliyetlerini izleyerek, sağlık alanında standartlarını en üst seviyeye çıkarmak,

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak,

ç) Öğrencilere sağlık eğitimi konusunda gerekli alt yapıyı hazırlamak,

d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak, ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

g) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

ğ) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Tıp Fakültesinde tam gün statüsünde çalışan profesör veya doçent öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere devamlı statüde çalışan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en az iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara, toplam kalite yönetimine uygun olarak yürütülmesini temin etmek,

c) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak veya hazırlatarak Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

d) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleriyle ilgili performans kriterlerini tespit etmek,

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve bilgisayar hizmet alım sözleşmesine uygunluğu sağlamak,

f) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren hizmet birimleri ile buralarda görev yapan yönetici, idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak,

g) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kurulu başkanına teklif götürmek,

ğ) Merkez bünyesindeki kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak,

h) Ameliyathanelerin, yoğun bakım ve reanimasyon hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak,

ı) Acil servisi, polikliniği ya da laboratuvarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile, yirmi dört saat ve kesintisiz olarak sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,

i) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde, sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak,

j) Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

k) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerdeki idari, sağlık ve teknik tüm personelin istihdam, yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek, ilgili anabilim dalları ile koordinasyon ve işbirliği içinde çalışma düzenini planlamak ve söz konusu personelin görevlendirilmesi, başarılarının değerlendirilmesi ve terfilerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ve uygulamak,

l) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak,

m) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

n) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim  Kurulu Tıp Fakültesi Dekanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Merkez Müdürü,

b) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığındaki öğretim üyelerinin, profesör ve doçent öğretim üyelerine öncelik verilmek suretiyle kendi aralarından oylama ile seçtikleri farklı anabilim dallarından üç öğretim üyesi,

c) Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığındaki öğretim üyelerinin, profesör ve doçent öğretim üyelerine öncelik verilmek suretiyle kendi aralarından oylama ile seçtikleri farklı anabilim dallarından üç öğretim üyesi,

ç) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığındaki öğretim üyelerinin, Hastanede ünitesi olan anabilim dallarındaki profesör ve doçent öğretim üyelerine öncelik verilmek suretiyle kendi aralarından oylama ile seçtikleri iki öğretim üyesi,

d) Döner sermaye biriminden sorumlu Merkez Müdür Yardımcısı.

(2) Rektör gerekli gördüğünde Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulunun raportörlük görevini döner sermayeden sorumlu Merkez Müdür Yardımcısı yürütür. Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır.

(4) Yönetim Kurulunun gündemini Dekanın önerilerini alarak Merkez Müdürü belirler. Yönetim Kurulu Başkanı Dekandır. Dekanın katılmadığı zamanlarda, Merkez Müdürü bu Kurula başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine, en az iki ayda bir olağan ya da başkan veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen iki iş günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

(5) Yönetim Kurulu bütün kararların uygulanmasında, Rektöre karşı en üst düzeyde sorumludur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) İlgili mevzuat ve  Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli  kararları almak ve  Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma  raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

d) Merkezin personel ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek takip eden yıl için teşvik yönünde tedbirler almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;

a) Dekan,

b) Merkez Müdürü,

c) Tıp Fakültesi bölüm başkanları,

ç) Tıp Fakültesi dahili tıp, cerrahi tıp ve Merkezde çalışma birimi olan temel tıp bilimleri bölümlerindeki;  aynı anabilim dalından bir üye olmak koşuluyla, profesörlerin kendi aralarından seçeceği birer profesör, doçentlerin kendi aralarından seçeceği birer doçent, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçeceği birer yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği  birer araştırma görevlisi.

(2) Danışma Kuruluna seçimle gelen üyelerin görev süreleri iki yıldır.

(3) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Merkez Müdürü gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından idari bakımdan Merkez Müdürüne, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda idari bakımdan Merkez Müdürüne, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.

(3) Merkez laboratuvarları koordinatörü ve laboratuvar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünitelerin sorumluları, Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Merkez laboratuvarları koordinatörü, laboratuvar sorumluları ve ünite sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(4) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunun 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve  ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_________________

(1) 21/5/2012 tarihli ve 28299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Rize Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2008

27090

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/5/2012

28299

2.       

 

 

3.