ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların disiplin amiri ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2012

28405

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/7/2013

28709

2.       

 

 

 


 


EK-1

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

A) MERKEZ TEŞKİLATI

No

BİRİMLER

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1)

MÜSTEŞARLIK

a)

Müsteşar

Bakan

-

b)

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

c)

Müsteşara Bağlı Personel

Müsteşar

-

ç)

Müsteşar Yardımcısına Bağlı Personel

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

a)

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

b)

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

-

3)

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

a)

(Değişik satır:RG-16/7/2013-28709)

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Bakan

-

b)

(Değişik satır:RG-16/7/2013-28709)

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Bakan

c)

Şube Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Müsteşar

ç)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

4)

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

a)

İç Denetim Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

İç Denetçi

Müsteşar

Bakan

c)

Birimde görevli Personel

İç Denetim Başkanı

Müsteşar

5)

GENEL MÜDÜRLÜKLER

a)

Genel Müdür

Müsteşar

Bakan

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

c)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

ç)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

d)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

e)

APK Uzmanı, Uzman, Uzman(Ö)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

f)

Şube Müdürlüklerinde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

6)

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

a)

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

c)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

ç)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

d)

APK Uzmanı, Araştırmacı (Ö), Uzman, Uzman (Ö), Mali Hizmetler Uzmanı ile Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

e)

Şube Müdürlüklerinde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

7)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

a)

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Bakan

b)

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

c)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

ç)

Şube Müdürü

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

d)

Avukat

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

e)

APK Uzmanı, Uzman, Uzman (Ö), Araştırmacı (Ö)

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

f)

Şube Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

1. Hukuk Müşaviri

8)

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

a)

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

9)

MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

a)

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

c)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

ç)

APK Uzmanı, Uzman, Uzman(Ö), Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

d)

Ayniyat Saymanı, Sayman (Muhasebe Yetkilisi)

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

e)

Tabip, Diş Tabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

f)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

10)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

a)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

Bakan

b)

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

11)

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

a)

İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

c)

Diğer Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

 

B) TAŞRA TEŞKİLATI

No

BİRİM

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1)

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

a)

Bölge Müdürü

Vali

Müsteşar

b)

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Vali

c)

Şube Müdürü (İl Şube Müdürü)

Vali

-

ç)

Şube Müdürü (Bölge Merkez Şube Müdürleri), Milli Park Müdürü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü, Avukat

Bölge Müdürü

Vali

d)

Milli Park Müdür Yardımcısı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdür Yardımcısı

Milli Park Müdürü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü

Bölge Müdürü

e)

Uzman, Uzman (Ö), Araştırmacı, Araştırmacı(Ö), Araştırmacı (6191 sayılı Kanun)

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

f)

İl Şube Müdürlüklerine bağlı Milli Park Şefi, Ayniyat Saymanı, Sayman (Muhasebe Yetkilisi) ve diğer personel

Şube Müdürü

(İl Şube Müdürü)

Vali

g)

Milli Park Müdürlüğüne bağlı

Milli Park Şefi

Milli Park Müdürü

Bölge Müdürü

ğ)

Bölge Merkez Şube Müdürlerine bağlı Ayniyat Saymanı, Sayman (Muhasebe Yetkilisi) ve diğer personel

Şube Müdürü

(Bölge Merkez Şube Müdürü)

Bölge Müdürü

h)

İl Şube Müdürlüklerine bağlı Milli Park Şefliğinde görevli diğer personel

Milli Park Şefi

Şube Müdürü

(İl Şube Müdürü)

ı)

Milli Park Müdürlüğüne bağlı

Milli Park Şefliğinde görevli diğer personel

Milli Park Şefi

Milli Park Müdürü

i)

Milli Park Müdürlüklerinde ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünde görevli diğer Personel

Milli Park Müdür Yardımcısı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdür Yardımcısı

Milli Park Müdürü ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü