Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle Rize İli olmak üzere Türkiye’de akuakültür, su ürünleri sağlığı, balıkçılık, su ürünlerinde temel bilimler gibi su ürünleri ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,

b) Su ürünlerinin atık yönetimi için geleneksel olmayan sürdürülebilir teknikleri araştırmak ve geliştirmek,

c) Sürdürülebilir su ürünü işleme teknolojilerini araştırmak, geliştirmek ve ticarileştirmek,

ç) Su ürünlerinin depolanması, kurutulması ve işlenmesi için enerji verimliliği olan sistemleri geliştirmek ve ticarileştirmek,

d) Organik su ürünlerinin karasal veya akuatik çiftliklerde üretilmesi için alternatif ekonomik yöntemleri araştırmak ve geliştirmek,

e) Su ürünleri için sürdürülebilir kalite etiketi geliştirmek ve pilot uygulamalar için çalışmalar yapmak,

f) Su ürünlerinin üretim veriminin iyileştirilmesi için alternatif teknikler geliştirmek,

g) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu konuda imkan sağlamak,

ğ) Su ürünleri araştırmalarını konu alan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunacaklara katkı sağlamak,

h) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak,

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için kaynak teminine çalışmak,

i) Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumların ortadan kaldırılmasına çalışmak,

j) Disiplinler arası araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu, su ürünleri alanında uluslararası düzeyde araştırmaları ile tanınan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitesinin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Gerekli görülmesi durumunda müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Müdürün, görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek,

d) Merkeze bağlı araştırma ve geliştirme birimlerindeki araç, gerecin verimli kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

e) Yıl sonunda ve istenildiğinde Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği çalışmalarını yürütmek,

ğ) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Düzenleyici işlemleri hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

c) Merkezin araştırma laboratuarlarının çalışma ilkeleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda karar almak,

ç) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

d) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

____________

(1) 21/5/2012 tarihli ve 28299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Rize Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/3/2011

27874

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/4/2012

28299

2.       

 

 

3.